نمودار تغییرات نرخ ارز یورو در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/12/20 تا 1400/1/21


تاریخچه نرخ فروش یورو (EUR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
EUR نرخ یورو در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  29,955 29,955 28,780 29,300
EUR نرخ یورو در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  29,300 30,035 28,777 29,300
EUR نرخ یورو در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  29,570 30,010 27,805 29,300
EUR نرخ یورو در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  29,400 29,800 28,280 29,200
EUR نرخ یورو در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  29,000 29,800 27,075 29,000
EUR نرخ یورو در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  29,800 31,420 28,575 29,000
EUR نرخ یورو در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  29,800 30,465 29,484 29,800
EUR نرخ یورو در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  30,335 30,410 29,484 29,800
EUR نرخ یورو در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  30,365 30,365 29,482 29,800
EUR نرخ یورو در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  30,275 30,505 29,015 29,900
EUR نرخ یورو در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  30,390 30,390 29,291 29,950
EUR نرخ یورو در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  29,915 30,425 28,897 29,950
EUR نرخ یورو در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  29,700 29,915 28,282 29,700
EUR نرخ یورو در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  29,700 29,800 28,282 29,700
EUR نرخ یورو در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  29,800 29,800 28,282 29,700
EUR نرخ یورو در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  29,910 29,910 28,282 29,700
EUR نرخ یورو در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  29,700 30,050 28,282 29,700
EUR نرخ یورو در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  29,700 30,110 28,282 29,700
EUR نرخ یورو در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  29,700 30,110 28,282 29,700
EUR نرخ یورو در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  29,975 30,110 28,282 29,700
EUR نرخ یورو در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  29,700 30,065 28,282 29,700
EUR نرخ یورو در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  29,700 30,100 28,282 29,700
EUR نرخ یورو در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  29,680 29,825 28,370 29,700
EUR نرخ یورو در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  29,530 31,555 28,430 29,700
EUR نرخ یورو در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  29,300 29,585 28,420 29,300
EUR نرخ یورو در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  29,765 30,065 28,314 29,300
EUR نرخ یورو در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  29,560 29,765 27,905 29,700
EUR نرخ یورو در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  29,580 29,640 28,475 29,400
EUR نرخ یورو در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  29,490 29,650 28,475 29,400
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.