نمودار تغییرات نرخ ارز یورو در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/3 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش یورو (EUR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
EUR نرخ یورو در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  52,650 52,750 52,478 52,510
EUR نرخ یورو در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  52,750 52,750 52,497 52,497
EUR نرخ یورو در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  52,700 52,750 52,300 52,497
EUR نرخ یورو در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  53,000 53,000 52,507 52,606
EUR نرخ یورو در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  53,100 53,200 52,840 52,955
EUR نرخ یورو در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  53,100 53,100 52,674 52,958
EUR نرخ یورو در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  53,200 53,656 52,894 52,894
EUR نرخ یورو در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  53,300 53,656 53,150 53,656
EUR نرخ یورو در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  53,150 53,656 53,100 53,300
EUR نرخ یورو در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  53,750 53,800 53,150 53,656
EUR نرخ یورو در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  53,400 53,800 53,357 53,656
EUR نرخ یورو در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  53,400 53,450 53,006 53,357
EUR نرخ یورو در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  53,350 53,550 53,156 53,350
EUR نرخ یورو در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  53,450 53,450 53,118 53,156
EUR نرخ یورو در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  53,400 53,650 53,079 53,306
EUR نرخ یورو در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  53,250 53,400 53,079 53,079
EUR نرخ یورو در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  53,200 53,300 53,039 53,079
EUR نرخ یورو در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  53,350 53,400 53,200 53,241
EUR نرخ یورو در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  53,650 53,650 53,224 53,241
EUR نرخ یورو در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  53,700 53,800 53,514 53,618
EUR نرخ یورو در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  53,550 53,850 53,276 53,554
EUR نرخ یورو در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  53,050 53,550 52,794 53,276
EUR نرخ یورو در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  53,250 53,350 53,050 53,238
EUR نرخ یورو در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  53,800 53,800 53,135 53,238
EUR نرخ یورو در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  53,450 53,850 53,165 53,636
EUR نرخ یورو در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  53,150 53,450 52,961 53,165
EUR نرخ یورو در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  53,100 53,200 52,901 52,993
EUR نرخ یورو در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  52,900 53,200 52,835 53,097
EUR نرخ یورو در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  53,100 53,266 52,781 52,844
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.