نمودار تغییرات نرخ ارز یورو در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/12/9 تا 1402/1/11


تاریخچه نرخ فروش یورو (EUR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
EUR نرخ یورو در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  55,200 56,850 51,133 51,133
EUR نرخ یورو در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  54,900 55,600 51,133 51,133
EUR نرخ یورو در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  54,650 55,000 51,133 51,133
EUR نرخ یورو در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  53,150 55,900 51,133 51,133
EUR نرخ یورو در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  53,800 53,800 51,133 51,133
EUR نرخ یورو در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  53,300 53,900 51,133 51,133
EUR نرخ یورو در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  53,200 53,350 51,133 51,133
EUR نرخ یورو در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  52,950 53,250 51,133 51,133
EUR نرخ یورو در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  51,950 53,000 51,133 51,133
EUR نرخ یورو در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  50,550 52,050 49,836 51,133
EUR نرخ یورو در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  50,200 50,900 49,226 49,836
EUR نرخ یورو در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  49,450 50,350 49,226 49,226
EUR نرخ یورو در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  48,650 49,550 48,650 49,226
EUR نرخ یورو در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  50,950 51,050 48,450 49,292
EUR نرخ یورو در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  48,600 50,950 48,403 50,307
EUR نرخ یورو در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  46,700 49,000 46,700 48,403
EUR نرخ یورو در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  46,800 48,850 45,300 46,700
EUR نرخ یورو در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  51,000 51,000 46,700 46,800
EUR نرخ یورو در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  52,650 52,750 50,900 51,000
EUR نرخ یورو در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  53,400 53,400 52,550 52,650
EUR نرخ یورو در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  54,300 54,300 53,200 53,400
EUR نرخ یورو در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  52,450 54,350 52,250 54,300
EUR نرخ یورو در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  53,900 54,800 51,900 52,450
EUR نرخ یورو در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  57,250 57,250 53,850 53,900
EUR نرخ یورو در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  57,450 58,700 57,250 57,250
EUR نرخ یورو در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  57,550 58,100 57,450 57,450
EUR نرخ یورو در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  57,300 57,550 56,850 57,550
EUR نرخ یورو در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  59,000 59,000 56,950 57,300
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.