نمودار تغییرات نرخ ارز یورو در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1398/3/3 تا 1398/4/3تاریخچه نرخ فروش یورو (EUR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
EUR نرخ یورو در 1398/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/1]  15,225 15,325 14,898 14,898
EUR نرخ یورو در 1398/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/31]  15,195 15,225 15,100 15,100
EUR نرخ یورو در 1398/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/30]  15,015 15,260 15,000 15,100
EUR نرخ یورو در 1398/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/29]  14,885 15,095 14,780 15,000
EUR نرخ یورو در 1398/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/28]  15,225 15,243 14,885 15,095
EUR نرخ یورو در 1398/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/27]  15,450 15,450 15,195 15,243
EUR نرخ یورو در 1398/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/26]  15,280 15,505 14,850 15,400
EUR نرخ یورو در 1398/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/25]  15,345 15,345 14,800 14,850
EUR نرخ یورو در 1398/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/24]  15,395 15,400 14,800 14,800
EUR نرخ یورو در 1398/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/23]  14,880 15,470 14,800 14,800
EUR نرخ یورو در 1398/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/22]  14,880 14,910 14,786 14,800
EUR نرخ یورو در 1398/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/21]  14,935 15,060 14,750 14,788
EUR نرخ یورو در 1398/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/20]  14,575 14,935 14,530 14,750
EUR نرخ یورو در 1398/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/19]  14,915 15,000 14,515 14,592
EUR نرخ یورو در 1398/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/18]  15,115 15,140 14,915 15,000
EUR نرخ یورو در 1398/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/17]  15,045 15,115 14,985 14,985
EUR نرخ یورو در 1398/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/16]  15,045 15,045 14,985 14,985
EUR نرخ یورو در 1398/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/15]  15,000 15,085 14,985 14,985
EUR نرخ یورو در 1398/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/14]  14,955 15,030 14,955 14,985
EUR نرخ یورو در 1398/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/13]  15,060 15,150 14,855 14,985
EUR نرخ یورو در 1398/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/12]  15,340 15,450 15,020 15,150
EUR نرخ یورو در 1398/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/11]  15,415 15,565 15,340 15,450
EUR نرخ یورو در 1398/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/10]  15,345 15,450 15,345 15,450
EUR نرخ یورو در 1398/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/9]  15,265 15,450 15,260 15,450
EUR نرخ یورو در 1398/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/8]  15,385 15,650 15,150 15,289
EUR نرخ یورو در 1398/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/7]  15,950 15,950 15,385 15,650
EUR نرخ یورو در 1398/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/6]  15,970 15,970 15,741 15,741
EUR نرخ یورو در 1398/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/5]  15,915 15,970 15,734 15,741
EUR نرخ یورو در 1398/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/4]  15,890 16,025 15,855 15,870
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.