نمودار تغییرات نرخ ارز یورو در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1403/3/2 تا 1403/4/2


تاریخچه نرخ فروش یورو (EUR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
EUR نرخ یورو در 1403/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/30]  63,050 63,980 63,050 63,810
EUR نرخ یورو در 1403/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/29]  63,050 64,070 62,900 63,930
EUR نرخ یورو در 1403/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/28]  63,150 63,180 63,000 63,180
EUR نرخ یورو در 1403/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/27]  63,150 63,210 62,900 63,180
EUR نرخ یورو در 1403/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/26]  63,000 63,910 63,000 63,190
EUR نرخ یورو در 1403/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/25]  63,350 63,910 62,850 63,910
EUR نرخ یورو در 1403/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/24]  63,850 64,070 63,350 63,910
EUR نرخ یورو در 1403/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/23]  63,500 63,900 63,430 63,880
EUR نرخ یورو در 1403/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/22]  63,750 64,050 63,440 63,450
EUR نرخ یورو در 1403/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/21]  64,300 64,300 63,290 63,450
EUR نرخ یورو در 1403/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/20]  64,500 64,700 63,800 64,300
EUR نرخ یورو در 1403/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/19]  64,150 64,850 64,020 64,190
EUR نرخ یورو در 1403/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/18]  64,400 64,650 64,020 64,020
EUR نرخ یورو در 1403/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/17]  64,150 64,550 63,980 64,020
EUR نرخ یورو در 1403/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/16]  64,300 64,810 63,950 63,980
EUR نرخ یورو در 1403/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/15]  64,750 64,850 64,300 64,810
EUR نرخ یورو در 1403/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/14]  64,800 64,810 64,400 64,810
EUR نرخ یورو در 1403/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/10]  63,700 63,700 63,180 63,180
EUR نرخ یورو در 1403/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/9]  64,550 64,800 62,980 63,180
EUR نرخ یورو در 1403/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/8]  63,750 65,250 63,570 64,110
EUR نرخ یورو در 1403/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/7]  62,900 64,000 62,540 63,570
EUR نرخ یورو در 1403/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/6]  62,650 62,950 62,360 62,540
EUR نرخ یورو در 1403/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/5]  63,150 63,150 62,270 62,360
EUR نرخ یورو در 1403/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/4]  63,300 63,300 62,840 62,840
EUR نرخ یورو در 1403/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/3]  63,050 63,350 62,630 62,840
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.