نمودار تغییرات نرخ ارز یورو در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/7 تا 1399/8/7


تاریخچه نرخ فروش یورو (EUR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
EUR نرخ یورو در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  34,580 34,580 33,000 33,300
EUR نرخ یورو در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  34,580 34,800 34,000 34,000
EUR نرخ یورو در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  35,300 35,350 34,394 34,800
EUR نرخ یورو در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  35,250 35,500 34,742 35,000
EUR نرخ یورو در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  34,000 35,500 33,167 35,500
EUR نرخ یورو در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  33,900 35,040 32,500 34,000
EUR نرخ یورو در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  35,880 36,500 32,500 33,900
EUR نرخ یورو در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  37,000 37,402 35,845 36,500
EUR نرخ یورو در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  37,720 38,000 36,820 37,000
EUR نرخ یورو در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  37,740 37,740 37,245 37,300
EUR نرخ یورو در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  37,670 37,800 37,200 37,300
EUR نرخ یورو در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  37,470 37,705 36,800 37,200
EUR نرخ یورو در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  37,285 37,498 36,800 36,800
EUR نرخ یورو در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  37,425 37,585 35,893 37,100
EUR نرخ یورو در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  36,900 37,650 35,694 37,100
EUR نرخ یورو در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  35,900 37,480 35,102 36,900
EUR نرخ یورو در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  35,135 36,675 34,202 35,900
EUR نرخ یورو در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  34,960 35,135 34,202 34,500
EUR نرخ یورو در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  35,010 35,020 34,202 34,500
EUR نرخ یورو در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  34,940 35,030 33,852 34,500
EUR نرخ یورو در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  34,665 35,045 33,049 34,500
EUR نرخ یورو در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  33,510 34,680 31,752 33,900
EUR نرخ یورو در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  34,505 34,505 31,991 33,200
EUR نرخ یورو در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  35,145 35,200 33,391 33,400
EUR نرخ یورو در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  35,215 35,215 33,952 34,400
EUR نرخ یورو در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  34,960 35,295 33,748 33,952
EUR نرخ یورو در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  34,605 34,960 33,346 34,000
EUR نرخ یورو در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  33,800 34,605 33,346 34,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.