نمودار تغییرات نرخ ارز زی کوین در بازار تهران در 240 روز گذشته از 1399/3/6 تا 1399/11/2


تاریخچه نرخ فروش زی کوین (Crypto.ZEC.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/30]  103 111 103 106
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/29]  101 106 101 103
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  109 111 99 101
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  101 111 101 109
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  110 112 100 101
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  113 119 110 111
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  99 118 94 115
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  82 104 82 98
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  85 107 79 81
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  78 96 76 89
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  69 77 66 77
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  69 71 63 70
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  63 74 63 69
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  60 65 60 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  59 61 58 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  59 65 57 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  57 61 56 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  58 60 56 58
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  63 67 57 58
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  64 64 62 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  64 66 63 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  70 71 62 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  68 70 67 70
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  67 69 63 69
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  64 69 63 67
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  60 64 60 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  63 63 54 60
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  68 68 62 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  68 69 64 68
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  75 77 68 68
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  74 78 72 75
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/29]  73 76 73 74
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/28]  74 76 72 73
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/27]  71 77 71 74
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/26]  69 73 67 71
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/25]  68 69 67 68
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/24]  68 69 66 68
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/23]  66 69 65 68
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/22]  64 66 64 66
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/21]  65 65 63 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/20]  68 70 65 65
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/19]  71 71 67 69
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/18]  74 76 71 71
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/17]  73 76 73 74
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/16]  72 73 70 72
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/15]  73 73 69 72
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/14]  76 76 72 73
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/13]  76 77 74 76
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/12]  79 79 74 76
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/11]  77 82 74 78
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/10]  73 79 73 77
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/9]  74 76 72 73
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/8]  69 76 68 75
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  68 71 66 69
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  77 80 64 67
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  85 87 80 80
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  78 88 77 86
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  70 79 68 78
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  69 72 66 71
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  63 71 63 69
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  64 64 62 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  62 64 61 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  66 68 62 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  66 67 65 66
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  61 67 61 66
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  63 64 61 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  65 66 62 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  63 65 62 65
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  59 63 58 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  61 61 59 60
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  59 62 58 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  61 61 57 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  57 62 57 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  59 62 56 56
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  56 60 56 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  54 57 53 56
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  53 54 52 54
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  56 56 52 53
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  58 59 55 56
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  59 59 57 58
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  59 60 58 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  57 59 55 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  57 58 55 57
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  61 61 57 57
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  60 62 60 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  64 64 59 60
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  64 65 62 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  63 65 62 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  66 67 62 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  63 67 63 66
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  60 64 58 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  64 65 59 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  64 65 62 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  62 64 62 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  62 63 61 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  68 69 62 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  68 69 66 68
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  70 71 68 68
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  75 75 69 69
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  71 75 71 75
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  65 73 65 71
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  63 66 63 65
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  62 64 60 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  61 63 60 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  61 62 60 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  64 66 61 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  63 64 62 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  62 63 60 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  64 64 62 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  64 66 60 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  62 68 62 65
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  61 62 60 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  57 61 56 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  55 58 55 57
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  56 57 54 55
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  56 56 54 56
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  55 56 54 56
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  51 55 51 55
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  54 54 52 52
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  54 54 52 54
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  57 58 53 53
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/30]  58 58 56 57
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/29]  57 59 57 58
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/28]  59 60 57 57
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/27]  58 60 58 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/26]  61 61 57 58
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/25]  63 65 61 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/24]  62 64 61 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/23]  66 66 61 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/22]  62 67 62 67
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/21]  62 63 59 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/20]  61 62 60 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/19]  58 61 57 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/18]  61 64 58 58
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/17]  60 62 56 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/16]  52 59 52 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/15]  60 61 53 53
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/14]  66 67 56 60
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/13]  75 77 65 65
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/12]  85 85 74 76
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/11]  78 84 78 84
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/10]  82 82 78 78
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/9]  80 81 78 81
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/8]  76 80 75 80
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/7]  72 77 72 75
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/6]  75 75 71 73
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/5]  73 77 73 75
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/4]  80 82 72 73
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/3]  81 83 79 80
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/2]  77 81 75 81
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/1]  76 77 72 76
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/31]  79 81 76 76
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/30]  77 80 75 79
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/29]  84 84 78 78
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/28]  87 89 83 84
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/27]  84 89 83 87
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/26]  87 87 82 84
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/25]  85 88 84 88
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/24]  81 87 81 85
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/23]  82 84 78 81
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/22]  83 84 78 82
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/21]  90 90 82 83
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/20]  92 95 90 90
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/19]  96 97 91 92
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/18]  92 98 92 96
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/17]  99 100 89 92
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/16]  94 101 93 99
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/15]  89 95 89 95
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/14]  84 84 82 83
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/13]  83 86 83 84
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/12]  88 94 80 84
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/11]  74 88 74 88
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/10]  71 74 71 74
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/9]  73 73 70 71
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/8]  71 74 71 73
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/7]  71 72 69 72
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/6]  66 71 65 71
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/5]  65 67 64 66
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/4]  64 65 63 65
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/3]  64 64 62 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/2]  61 65 61 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/1]  62 63 61 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/31]  57 62 57 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/30]  58 59 57 58
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/29]  60 60 57 58
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/28]  59 60 58 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/27]  59 60 58 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/26]  61 62 58 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/25]  63 63 61 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/24]  60 63 59 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/23]  58 63 58 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/22]  55 60 55 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/21]  56 57 55 55
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/20]  56 57 55 56
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/19]  58 59 56 56
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/18]  55 59 54 58
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/17]  55 56 54 55
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/16]  51 55 50 55
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/15]  52 52 51 51
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/14]  51 52 51 52
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/13]  51 52 51 51
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/12]  52 53 50 51
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/11]  52 52 52 52
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/10]  52 53 52 52
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/9]  53 53 52 52
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/8]  53 54 52 54
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/7]  55 56 53 53
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/6]  56 56 55 56
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/5]  55 57 54 56
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/4]  59 59 54 55
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/3]  53 59 53 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/2]  51 53 50 53
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/1]  51 52 51 51
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/31]  51 51 51 51
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/30]  52 52 51 51
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/29]  52 53 52 52
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/28]  53 53 52 52
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/27]  53 53 52 53
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/26]  51 53 48 53
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/25]  52 53 51 51
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/24]  51 52 51 52
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/23]  50 52 49 51
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/22]  55 56 50 50
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/21]  51 55 51 55
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/20]  52 53 51 51
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/19]  52 52 52 52
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/18]  53 53 51 52
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/17]  53 53 52 53
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/16]  52 54 52 53
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/15]  52 53 51 52
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/14]  52 52 51 52
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/13]  53 56 51 52
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/12]  53 53 51 53
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/11]  53 55 52 53
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/10]  47 53 46 53
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/9]  47 48 46 47
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/8]  46 47 46 47
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/7]  44 46 44 46
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/6]  46 46 44 45
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.