نمودار تغییرات نرخ ارز زی کوین در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/1 تا 1399/8/1


تاریخچه نرخ فروش زی کوین (Crypto.ZEC.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  64 65 59 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  64 65 62 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  62 64 62 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  62 63 61 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  68 69 62 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  68 69 66 68
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  70 71 68 68
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  75 75 69 69
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  71 75 71 75
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  65 73 65 71
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  63 66 63 65
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  62 64 60 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  61 63 60 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  61 62 60 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  64 66 61 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  63 64 62 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  62 63 60 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  64 64 62 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  64 66 60 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  62 68 62 65
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  61 62 60 62
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  57 61 56 61
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  55 58 55 57
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  56 57 54 55
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  56 56 54 56
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  55 56 54 56
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  51 55 51 55
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  54 54 52 52
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.