نمودار تغییرات نرخ ارز زی کوین در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش زی کوین (Crypto.ZEC.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  109 111 99 101
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  101 111 101 109
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  110 112 100 101
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  113 119 110 111
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  99 118 94 115
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  82 104 82 98
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  85 107 79 81
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  78 96 76 89
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  69 77 66 77
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  69 71 63 70
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  63 74 63 69
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  60 65 60 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  59 61 58 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  59 65 57 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  57 61 56 59
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  58 60 56 58
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  63 67 57 58
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  64 64 62 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  64 66 63 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  70 71 62 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  68 70 67 70
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  67 69 63 69
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  64 69 63 67
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  60 64 60 64
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  63 63 54 60
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  68 68 62 63
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  68 69 64 68
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  75 77 68 68
Crypto.ZEC.USD نرخ زی کوین در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  74 78 72 75
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.