نمودار تغییرات نرخ ارز Tezos در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1400/2/26 تا 1400/3/26


تاریخچه نرخ فروش Tezos (Crypto.XTZ.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/24]  3 3 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/23]  3 3 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/22]  3 3 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/21]  3 3 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/20]  3 4 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/19]  3 4 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/18]  4 4 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/17]  4 4 4 4
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/16]  3 4 3 4
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/15]  4 4 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/14]  4 4 3 4
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/13]  4 4 4 4
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/12]  4 4 4 4
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/10]  3 4 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/9]  3 3 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/8]  3 4 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/7]  4 4 3 4
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/6]  4 4 4 4
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/5]  4 4 4 4
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/4]  3 4 3 4
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/3]  3 4 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/2]  4 4 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/1]  4 4 3 3
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/31]  4 4 4 4
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/30]  4 4 3 4
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/29]  6 6 3 4
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/28]  5 6 5 6
Crypto.XTZ.USD نرخ Tezos در 1400/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/27]  6 6 5 5
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.