نمودار تغییرات نرخ ارز مونرو در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/6/30 تا 1399/7/29


تاریخچه نرخ فروش مونرو (Crypto.XMR.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  120 123 120 121
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  120 122 119 120
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  129 132 119 119
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  128 130 124 130
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  128 133 126 128
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  133 135 124 127
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  123 135 123 133
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  117 125 115 121
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  117 118 116 117
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  111 117 109 117
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  111 113 108 111
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  108 113 102 111
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  109 114 108 108
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  107 109 104 108
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  103 108 102 107
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  100 104 100 104
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  103 105 94 100
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  106 113 103 104
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  99 105 98 105
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  98 99 95 99
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  99 99 95 98
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  94 99 94 99
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  94 95 92 94
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  91 94 90 94
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  87 92 87 91
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  93 94 87 88
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  90 96 87 93
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  91 94 87 89
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.