نمودار تغییرات نرخ ارز مونرو در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1398/3/3 تا 1398/4/3تاریخچه نرخ فروش مونرو (Crypto.XMR.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/1]  108 119 107 116
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/31]  107 110 105 108
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/30]  100 108 100 108
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/29]  97 102 96 100
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/28]  99 100 96 97
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/27]  96 100 95 99
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/26]  95 98 94 97
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/25]  88 95 88 95
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/24]  91 92 88 88
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/23]  91 92 89 92
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/22]  87 104 87 90
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/21]  87 88 86 87
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/20]  86 87 84 86
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/19]  87 89 84 85
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/18]  89 89 87 87
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/17]  84 90 84 89
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/16]  86 86 84 85
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/15]  83 87 82 86
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/14]  95 95 84 84
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/13]  95 96 93 95
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/12]  93 97 93 95
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/11]  93 94 92 93
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/10]  95 95 90 93
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/9]  96 98 94 95
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/8]  96 97 91 96
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/7]  98 99 96 96
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/6]  89 99 89 98
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/5]  87 88 86 88
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/4]  86 88 86 87
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.