نمودار تغییرات نرخ ارز مونرو در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش مونرو (Crypto.XMR.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  158 158 151 158
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  154 162 154 157
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  167 167 151 154
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  165 173 163 167
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  158 167 155 167
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  153 171 153 159
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  156 189 144 152
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  148 174 146 163
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  139 149 139 147
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  145 150 139 143
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  137 153 137 146
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  136 142 134 137
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  134 138 130 136
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  137 144 131 133
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  142 145 133 137
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  142 145 131 143
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  158 169 143 143
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  159 161 157 158
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  160 164 159 160
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  166 168 156 160
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  161 167 158 166
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  165 171 158 162
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  158 166 157 165
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  150 160 150 157
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  163 163 148 149
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  155 168 153 163
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  145 156 144 155
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  156 157 144 145
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  157 157 152 156
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.