نمودار تغییرات نرخ ارز استلار در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش استلار (Crypto.XLM.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XLM.USD نرخ استلار در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  [-] [-] [-] [-]
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.