نمودار تغییرات نرخ ارز ویوز در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/6/30 تا 1399/7/29


تاریخچه نرخ فروش ویوز (Crypto.WAVES.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  3 3 3 3
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  3 3 3 3
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  3 3 3 3
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  2 3 2 3
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  3 3 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  2 3 2 3
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  2 2 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  2 2 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  2 3 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  2 2 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  2 2 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  2 2 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  2 2 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  2 2 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  2 2 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  2 3 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  3 3 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  2 3 2 3
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  2 3 2 3
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  3 3 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  2 3 2 3
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  3 3 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  2 3 2 3
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  2 2 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  2 2 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  2 3 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  2 2 2 2
Crypto.WAVES.USD نرخ ویوز در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  2 2 2 2
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.