نمودار تغییرات نرخ ارز پیر کوین در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/7 تا 1399/8/7


تاریخچه نرخ فروش پیر کوین (Crypto.PPC.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.PPC.USD نرخ پیر کوین در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  [-] [-] [-] [-]
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.