نمودار تغییرات نرخ ارز لایت کوین در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/6/30 تا 1399/7/29


تاریخچه نرخ فروش لایت کوین (Crypto.LTC.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  47 48 47 47
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  47 48 47 47
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  50 50 47 47
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  50 50 49 50
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  50 51 49 50
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  51 52 49 50
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  51 51 50 51
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  49 51 49 51
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  48 50 48 49
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  47 48 47 48
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  47 47 46 47
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  46 47 45 47
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  46 48 46 46
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  47 47 46 46
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  46 47 45 47
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  45 46 45 46
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  46 47 44 45
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  46 48 46 46
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  45 46 45 46
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  46 46 45 45
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  46 47 46 46
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  46 46 45 46
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  46 46 45 46
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  45 46 44 46
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  43 45 43 45
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  44 45 43 43
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  44 44 43 44
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  47 48 43 44
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.