نمودار تغییرات نرخ ارز لایت کوین در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/30 تا 1399/11/1


تاریخچه نرخ فروش لایت کوین (Crypto.LTC.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/29]  143 153 139 148
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  147 147 138 142
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  138 151 138 146
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  154 155 136 138
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  141 156 141 154
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  135 142 130 142
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  124 147 124 136
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  163 173 117 124
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  178 186 167 168
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  167 175 166 173
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  172 181 156 171
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  164 181 164 173
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  158 169 157 164
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  154 160 148 157
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  155 173 145 153
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  135 157 132 154
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  126 139 124 136
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  124 133 124 126
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  128 130 124 125
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  126 132 124 128
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  131 131 122 125
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  130 136 126 132
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  131 139 125 131
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  122 133 121 131
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  107 124 107 122
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  105 109 97 106
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  110 116 103 105
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  104 113 99 111
Crypto.LTC.USD نرخ لایت کوین در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  118 118 103 104
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.