نمودار تغییرات نرخ ارز جمینی دلار در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1400/5/30 تا 1400/6/30


تاریخچه نرخ فروش جمینی دلار (Crypto.GUSD.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/26]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/25]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/24]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/23]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/22]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/21]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/20]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/19]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/18]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/17]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/16]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/15]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/14]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/13]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/12]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/11]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/10]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/9]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/8]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/7]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/6]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/5]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/4]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/3]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/2]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/1]  1 1 1 1
Crypto.GUSD.USD نرخ جمینی دلار در 1400/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/5/31]  1 1 1 1
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.