نمودار تغییرات نرخ ارز الکترونیوم در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1400/2/26 تا 1400/3/26


تاریخچه نرخ فروش الکترونیوم (Crypto.ETN.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/24]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/23]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/22]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/21]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/20]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/19]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/18]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/17]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/16]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/15]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/14]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/13]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/12]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/10]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/9]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/8]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/7]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/6]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/31]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/27]  [-] [-] [-] [-]
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.