نمودار تغییرات نرخ ارز اتریوم در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش اتریوم (Crypto.ETH.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  1,277 1,277 1,178 1,226
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  1,126 1,270 1,126 1,259
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  1,221 1,249 1,122 1,126
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  1,101 1,239 1,096 1,225
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  1,065 1,117 1,011 1,117
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  986 1,151 986 1,073
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  1,189 1,289 928 981
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  1,267 1,350 1,253 1,253
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  1,172 1,239 1,161 1,234
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  1,232 1,277 1,111 1,197
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  1,172 1,289 1,172 1,243
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  1,099 1,209 1,069 1,171
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  1,042 1,132 990 1,089
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  958 1,152 916 1,037
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  770 957 751 944
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  731 786 720 774
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  741 748 725 729
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  749 755 728 741
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  728 753 722 750
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  740 740 693 724
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  695 747 671 746
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  644 709 629 698
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  616 646 616 643
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  597 632 597 617
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  610 610 570 595
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  625 637 598 610
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  613 632 592 627
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  655 657 602 611
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  664 667 643 654
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.