نمودار تغییرات نرخ ارز اتریوم در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/6/5 تا 1399/7/5


تاریخچه نرخ فروش اتریوم (Crypto.ETH.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  346 346 327 327
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  349 349 337 344
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  369 375 337 346
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/30]  385 386 367 370
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/29]  380 386 378 384
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/28]  387 393 377 378
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/27]  366 387 365 386
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/26]  364 372 356 366
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/25]  376 381 364 364
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/24]  362 383 359 376
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/23]  383 390 356 359
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/22]  369 384 367 384
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/21]  365 372 357 367
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/20]  360 375 352 363
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/19]  337 359 329 359
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/18]  348 355 334 335
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/17]  355 358 327 349
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/16]  318 357 318 352
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/15]  390 392 323 323
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/14]  402 406 374 387
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/13]  437 449 395 398
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/12]  476 487 428 437
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/11]  436 482 431 478
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/10]  426 438 420 437
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/9]  405 426 399 426
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/8]  397 404 392 404
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/7]  380 396 378 395
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/6]  388 394 376 380
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.