نمودار تغییرات نرخ ارز ای او اس در بازار تهران در 268 روز گذشته از 1399/2/8 تا 1399/11/1


تاریخچه نرخ فروش ای او اس (Crypto.EOS.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/29]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  4 4 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  3 4 3 4
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  3 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/29]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/28]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/27]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/26]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/25]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/24]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/23]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/22]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/21]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/20]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/19]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/18]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/17]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/16]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/15]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/14]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/13]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/12]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/11]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/10]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/9]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/8]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  3 4 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  4 4 3 4
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  3 4 3 4
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  2 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  3 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  2 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  3 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  2 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  2 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  3 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  2 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  3 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  2 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  3 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/30]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/29]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/28]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/27]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/26]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/25]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/24]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/23]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/22]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/21]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/20]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/19]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/18]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/17]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/16]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/15]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/14]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/13]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/12]  3 4 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/11]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/10]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/9]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/8]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/7]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/6]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/5]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/4]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/3]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/2]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/1]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/31]  3 4 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/30]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/29]  4 4 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/28]  4 4 4 4
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/27]  4 4 4 4
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/26]  4 4 4 4
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/25]  3 4 3 4
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/24]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/23]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/22]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/21]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/20]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/19]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/18]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/17]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/16]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/15]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/14]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/13]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/12]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/11]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/10]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/9]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/8]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/7]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/6]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/5]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/4]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/3]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/2]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/1]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/31]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/30]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/29]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/28]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/27]  2 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/26]  3 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/25]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/24]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/23]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/22]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/21]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/20]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/19]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/18]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/17]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/16]  2 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/15]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/14]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/13]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/12]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/11]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/10]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/9]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/8]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/7]  3 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/6]  2 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/5]  3 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/4]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/3]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/2]  2 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/1]  3 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/31]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/30]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/29]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/28]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/27]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/26]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/25]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/24]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/23]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/22]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/21]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/20]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/19]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/18]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/17]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/16]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/15]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/14]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/13]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/12]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/11]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/10]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/9]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/8]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/7]  2 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/6]  3 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/5]  3 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/4]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/3]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/2]  2 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/1]  3 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/31]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/30]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/29]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/28]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/27]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/26]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/25]  2 3 2 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/24]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/23]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/22]  2 2 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/21]  3 3 2 2
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/20]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/19]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/18]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/17]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/16]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/15]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/14]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/13]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/12]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/11]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/10]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/9]  3 3 3 3
Crypto.EOS.USD نرخ ای او اس در 1399/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/8]  3 3 3 3
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.