نمودار تغییرات نرخ ارز دیجی بایت در بازار تهران در 255 روز گذشته از 1399/8/26 تا 1400/5/7


تاریخچه نرخ فروش دیجی بایت (Crypto.DGB.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/5/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/5/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/5/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/5/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/5/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/31]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/27]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/26]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/25]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/24]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/23]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/22]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/21]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/20]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/19]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/18]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/17]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/16]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/15]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/14]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/13]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/12]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/11]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/10]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/9]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/8]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/7]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/6]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/4/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/31]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/27]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/26]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/25]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/24]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/23]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/22]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/21]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/20]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/19]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/18]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/17]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/16]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/15]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/14]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/13]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/12]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/10]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/9]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/8]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/7]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/6]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/31]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/27]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/26]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/25]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/24]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/26]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/25]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/24]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/23]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/22]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/21]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/20]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  [-] 1 [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/20]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/19]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/18]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/17]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/16]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/15]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/14]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/13]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/12]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/11]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/10]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/9]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/8]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/7]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/6]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/27]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/26]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/25]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/24]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/23]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/22]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/21]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/20]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/19]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/18]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/17]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/16]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/15]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/14]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/13]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/12]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/11]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/10]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/9]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/8]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/7]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/6]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/27]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/26]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/25]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/24]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/23]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/22]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/21]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/20]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/19]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/18]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/17]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/16]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/15]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/14]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/13]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/12]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/11]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/10]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/9]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/8]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.DGB.USD نرخ دیجی بایت در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  [-] [-] [-] [-]
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.