نمودار تغییرات نرخ ارز دش در بازار تهران در 62 روز گذشته از 1399/7/7 تا 1399/9/9


تاریخچه نرخ فروش دش (Crypto.DASH.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  90 96 88 92
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  106 107 86 89
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  117 117 108 108
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  93 121 93 118
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  92 94 89 92
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  90 95 87 92
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  84 92 83 90
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  83 85 81 84
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  79 84 78 83
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  83 84 78 79
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  81 84 80 84
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  74 82 74 81
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  78 78 74 75
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  77 79 75 77
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  79 79 76 77
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  70 79 69 79
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  69 71 69 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  68 69 68 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  68 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  66 69 66 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  69 72 65 65
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  67 72 67 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  65 69 64 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  64 65 63 64
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  66 66 63 64
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  69 69 65 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  71 71 68 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  71 72 69 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  67 72 65 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  68 69 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  71 71 68 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  70 72 69 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  71 73 69 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  73 74 71 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  72 73 72 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  76 76 71 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  75 78 74 76
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  72 76 71 75
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  76 76 71 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  67 77 66 75
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  66 67 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  66 67 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  70 70 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  70 70 68 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  71 72 69 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  73 73 71 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  71 74 70 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  69 72 68 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  67 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  67 68 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  66 67 65 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  66 66 65 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  66 68 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  67 67 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  67 67 65 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  66 67 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  68 69 65 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  68 71 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  68 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  69 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  68 70 68 69
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.