نمودار تغییرات نرخ ارز دش در بازار تهران در 212 روز گذشته از 1399/2/12 تا 1399/9/9


تاریخچه نرخ فروش دش (Crypto.DASH.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  90 96 88 92
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  106 107 86 89
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  117 117 108 108
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  93 121 93 118
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  92 94 89 92
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  90 95 87 92
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  84 92 83 90
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  83 85 81 84
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  79 84 78 83
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  83 84 78 79
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  81 84 80 84
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  74 82 74 81
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  78 78 74 75
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  77 79 75 77
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  79 79 76 77
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  70 79 69 79
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  69 71 69 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  68 69 68 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  68 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  66 69 66 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  69 72 65 65
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  67 72 67 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  65 69 64 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  64 65 63 64
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  66 66 63 64
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  69 69 65 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  71 71 68 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  71 72 69 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  67 72 65 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  68 69 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  71 71 68 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  70 72 69 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  71 73 69 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  73 74 71 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  72 73 72 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  76 76 71 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  75 78 74 76
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  72 76 71 75
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  76 76 71 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  67 77 66 75
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  66 67 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  66 67 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  70 70 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  70 70 68 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  71 72 69 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  73 73 71 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  71 74 70 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  69 72 68 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  67 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  67 68 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  66 67 65 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  66 66 65 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  66 68 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  67 67 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  67 67 65 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  66 67 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  68 69 65 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  68 71 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  68 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  69 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  68 70 68 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  69 70 68 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  69 70 68 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  68 69 67 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  65 68 65 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  68 69 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  67 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  71 72 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/30]  74 74 70 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/29]  72 74 72 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/28]  74 74 71 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/27]  74 75 72 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/26]  74 75 72 74
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/25]  76 76 74 74
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/24]  75 77 74 76
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/23]  79 79 74 75
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/22]  76 79 76 79
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/21]  76 77 75 76
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/20]  77 77 75 76
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/19]  72 77 71 77
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/18]  74 77 72 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/17]  71 75 66 74
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/16]  66 71 66 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/15]  72 74 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/14]  76 77 68 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/13]  83 84 75 75
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/12]  90 91 82 83
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/11]  88 90 86 90
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/10]  89 89 87 88
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/9]  87 89 86 89
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/8]  86 87 85 87
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/7]  83 86 83 85
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/6]  87 87 83 83
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/5]  85 87 84 87
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/4]  92 92 84 85
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/3]  91 93 90 91
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/2]  89 92 89 91
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/1]  91 91 86 89
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/31]  91 95 89 91
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/30]  89 92 88 91
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/29]  94 94 89 89
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/28]  98 100 93 94
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/27]  94 99 93 98
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/26]  95 95 92 94
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/25]  92 95 92 95
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/24]  90 93 89 92
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/23]  91 92 87 90
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/22]  90 92 86 91
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/21]  96 97 90 90
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/20]  97 99 96 96
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/19]  98 99 96 97
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/18]  96 102 95 99
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/17]  102 103 94 96
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/16]  91 103 91 102
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/15]  89 91 89 91
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/14]  89 89 87 88
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/13]  86 89 85 89
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/12]  92 95 84 86
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/11]  83 93 82 93
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/10]  82 84 81 83
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/9]  83 83 80 82
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/8]  79 84 79 83
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/7]  78 80 77 80
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/6]  75 78 74 78
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/5]  75 78 74 75
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/4]  72 75 72 74
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/3]  74 74 72 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/2]  72 74 72 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/1]  71 72 71 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/31]  69 71 69 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/30]  70 71 70 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/29]  70 70 69 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/28]  70 70 69 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/27]  70 70 69 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/26]  71 71 68 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/25]  72 73 71 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/24]  72 73 71 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/23]  71 75 71 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/22]  72 73 71 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/21]  72 72 71 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/20]  71 72 71 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/19]  73 74 71 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/18]  70 73 70 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/17]  70 71 69 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/16]  67 70 66 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/15]  68 68 67 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/14]  67 68 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/13]  67 67 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/12]  69 69 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/11]  68 69 68 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/10]  68 69 68 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/9]  69 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/8]  69 69 67 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/7]  71 72 70 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/6]  72 72 70 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/5]  73 73 71 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/4]  75 75 71 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/3]  72 75 72 75
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/2]  71 73 71 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/1]  70 72 70 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/31]  71 71 70 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/30]  72 72 70 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/29]  72 73 72 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/28]  73 73 72 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/27]  72 73 72 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/26]  73 73 69 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/25]  74 74 73 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/24]  73 74 73 74
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/23]  73 75 72 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/22]  78 79 73 74
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/21]  77 79 77 78
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/20]  77 78 77 78
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/19]  78 79 77 78
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/18]  79 79 77 77
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/17]  79 79 77 78
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/16]  78 80 78 79
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/15]  78 79 77 78
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/14]  78 79 77 79
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/13]  78 82 77 78
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/12]  78 78 76 78
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/11]  79 80 77 78
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/10]  74 79 74 78
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/9]  74 79 74 74
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/8]  74 75 73 75
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/7]  72 75 72 74
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/6]  74 74 71 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/5]  73 74 72 74
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/4]  74 76 72 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/3]  75 76 74 74
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/2]  73 75 72 75
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/1]  77 78 71 72
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/31]  76 78 75 76
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/30]  76 77 74 77
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/29]  76 78 75 76
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/28]  73 77 73 76
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/27]  73 74 72 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/26]  75 75 73 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/25]  73 77 73 75
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/24]  73 74 72 74
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/23]  69 75 69 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/22]  71 73 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/21]  80 80 70 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/20]  80 83 79 80
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/19]  79 80 78 80
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/18]  79 80 77 79
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/17]  79 81 79 79
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/16]  79 82 78 79
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/15]  81 81 76 79
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/14]  82 84 80 81
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/13]  82 84 81 82
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/12]  83 84 81 82
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.