نمودار تغییرات نرخ ارز بایتوم در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/3/25 تا 1399/4/24


تاریخچه نرخ فروش بایتوم (Crypto.BTM.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/22]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/21]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/20]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/19]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/18]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/17]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/16]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/15]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/14]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/13]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/12]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/11]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/10]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/9]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/8]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/7]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/6]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/31]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/27]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.BTM.USD نرخ بایتوم در 1399/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/26]  [-] [-] [-] [-]
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.