نمودار تغییرات نرخ ارز بیت کوین گلد در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/3/25 تا 1399/4/24


تاریخچه نرخ فروش بیت کوین گلد (Crypto.BTG.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/22]  10 10 9 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/21]  9 10 9 10
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/20]  9 10 9 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/19]  10 10 9 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/18]  10 10 10 10
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/17]  9 10 9 10
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/16]  9 10 9 10
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/15]  9 9 9 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/14]  9 9 9 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/13]  9 9 9 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/12]  11 11 9 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/11]  10 11 10 11
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/10]  11 11 10 10
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/9]  10 11 10 11
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/8]  8 11 8 10
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/7]  8 8 8 8
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/6]  9 9 8 8
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/5]  9 9 8 8
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/4]  9 9 9 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/3]  9 9 9 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/2]  9 9 8 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/1]  9 9 9 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/31]  8 9 8 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/30]  8 9 8 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/29]  9 9 8 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/28]  9 9 8 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/27]  8 9 8 9
Crypto.BTG.USD نرخ بیت کوین گلد در 1399/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/26]  9 9 8 8
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.