نمودار تغییرات نرخ ارز بیت کوین کش در بازار تهران در 68 روز گذشته از 1399/7/1 تا 1399/9/9


تاریخچه نرخ فروش بیت کوین کش (Crypto.BCH.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  269 279 260 266
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  326 328 257 262
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  347 359 331 331
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  316 365 315 349
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  292 320 283 317
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  297 306 277 293
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  255 299 255 293
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  248 257 244 257
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  243 250 242 248
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  255 259 243 245
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  249 257 248 254
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  240 253 236 250
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  258 260 240 240
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  258 262 254 257
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  260 261 251 258
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  259 264 254 260
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  258 261 256 259
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  265 266 256 259
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  269 274 259 266
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  254 277 252 268
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  254 276 248 249
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  245 263 245 255
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  238 250 238 246
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  242 245 232 238
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  259 259 238 241
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  269 271 256 258
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  263 269 260 269
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  262 266 261 263
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  268 270 257 261
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  273 273 260 269
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  264 279 260 273
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  260 268 258 265
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  273 273 255 259
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  276 276 269 273
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  270 276 268 275
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  272 276 265 270
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  259 274 257 271
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  240 261 240 258
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  250 250 239 239
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  248 252 246 250
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  243 249 243 248
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  249 252 242 243
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  262 266 249 249
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  253 265 250 262
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  252 257 247 253
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  243 254 238 251
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  239 243 235 242
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  240 243 237 239
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  236 245 236 240
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  234 239 233 236
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  223 235 222 234
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  221 223 217 222
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  220 228 218 222
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  222 222 219 220
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  219 223 217 222
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  219 221 218 220
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  225 228 215 219
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  226 233 223 225
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  228 231 226 227
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  230 230 225 227
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  226 233 226 230
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  221 229 217 226
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  218 223 214 222
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  216 225 211 218
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  207 225 206 216
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  217 223 209 209
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  216 221 212 216
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.