نمودار تغییرات نرخ ارز بیت کوین کش در بازار تهران در 219 روز گذشته از 1399/2/6 تا 1399/9/10


تاریخچه نرخ فروش بیت کوین کش (Crypto.BCH.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/8]  266 284 262 278
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  269 279 260 266
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  326 328 257 262
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  347 359 331 331
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  316 365 315 349
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  292 320 283 317
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  297 306 277 293
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  255 299 255 293
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  248 257 244 257
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  243 250 242 248
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  255 259 243 245
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  249 257 248 254
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  240 253 236 250
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  258 260 240 240
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  258 262 254 257
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  260 261 251 258
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  259 264 254 260
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  258 261 256 259
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  265 266 256 259
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  269 274 259 266
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  254 277 252 268
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  254 276 248 249
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  245 263 245 255
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  238 250 238 246
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  242 245 232 238
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  259 259 238 241
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  269 271 256 258
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  263 269 260 269
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  262 266 261 263
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  268 270 257 261
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  273 273 260 269
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  264 279 260 273
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  260 268 258 265
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  273 273 255 259
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  276 276 269 273
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  270 276 268 275
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  272 276 265 270
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  259 274 257 271
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  240 261 240 258
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  250 250 239 239
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  248 252 246 250
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  243 249 243 248
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  249 252 242 243
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  262 266 249 249
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  253 265 250 262
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  252 257 247 253
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  243 254 238 251
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  239 243 235 242
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  240 243 237 239
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  236 245 236 240
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  234 239 233 236
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  223 235 222 234
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  221 223 217 222
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  220 228 218 222
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  222 222 219 220
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  219 223 217 222
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  219 221 218 220
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  225 228 215 219
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  226 233 223 225
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  228 231 226 227
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  230 230 225 227
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  226 233 226 230
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  221 229 217 226
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  218 223 214 222
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  216 225 211 218
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  207 225 206 216
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  217 223 209 209
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  216 221 212 216
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  225 232 211 215
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/30]  233 234 223 225
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/29]  233 236 232 233
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/28]  233 240 231 233
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/27]  232 238 230 233
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/26]  235 237 228 232
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/25]  226 241 224 236
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/24]  222 229 220 226
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/23]  229 234 221 221
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/22]  224 229 223 229
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/21]  227 228 222 224
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/20]  228 230 223 225
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/19]  221 229 218 228
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/18]  224 230 220 220
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/17]  230 230 218 226
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/16]  218 233 218 229
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/15]  233 236 218 219
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/14]  244 246 215 231
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/13]  263 267 239 241
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/12]  284 295 259 263
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/11]  276 285 271 284
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/10]  277 281 274 277
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/9]  271 278 268 277
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/8]  269 272 267 271
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/7]  263 271 263 268
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/6]  276 277 260 262
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/5]  275 278 273 276
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/4]  290 292 270 275
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/3]  286 293 283 289
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/2]  284 287 280 285
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/1]  290 291 278 284
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/31]  293 303 287 291
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/30]  288 295 284 293
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/29]  307 309 289 289
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/28]  320 323 303 307
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/27]  302 322 302 320
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/26]  305 310 298 303
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/25]  296 306 293 306
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/24]  283 297 283 296
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/23]  283 288 276 283
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/22]  283 289 276 282
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/21]  303 305 283 283
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/20]  298 309 296 304
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/19]  301 309 297 298
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/18]  303 308 300 302
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/17]  316 323 298 303
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/16]  296 317 289 317
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/15]  296 296 294 295
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/14]  300 301 295 298
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/13]  288 302 285 300
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/12]  311 329 283 289
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/11]  298 310 295 310
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/10]  289 299 288 297
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/9]  291 293 283 290
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/8]  285 293 282 291
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/7]  265 288 265 284
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/6]  248 268 247 266
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/5]  245 256 245 248
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/4]  238 245 235 244
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/3]  239 239 233 237
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/2]  232 242 232 239
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/1]  230 233 228 233
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/31]  222 232 222 231
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/30]  226 228 224 224
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/29]  226 226 222 225
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/28]  223 227 222 226
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/27]  222 225 222 223
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/26]  227 229 220 222
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/25]  230 231 227 227
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/24]  228 233 228 230
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/23]  235 238 233 233
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/22]  236 239 234 234
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/21]  238 239 236 236
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/20]  235 239 234 237
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/19]  244 245 237 237
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/18]  238 245 236 244
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/17]  238 244 237 238
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/16]  221 240 217 237
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/15]  226 226 220 221
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/14]  222 226 221 225
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/13]  220 224 219 222
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/12]  226 226 219 219
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/11]  222 227 222 226
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/10]  223 226 221 222
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/9]  225 225 219 222
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/8]  226 226 211 225
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/7]  230 231 226 226
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/6]  233 233 228 230
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/5]  233 235 227 233
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/4]  243 245 232 233
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/3]  242 243 240 243
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/2]  232 242 230 242
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/1]  231 234 231 232
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/31]  234 235 230 231
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/30]  237 237 232 234
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/29]  238 240 236 236
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/28]  236 242 235 238
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/27]  236 239 235 236
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/26]  238 238 226 236
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/25]  241 241 237 238
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/24]  241 242 238 241
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/23]  239 244 237 241
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/22]  256 258 238 240
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/21]  253 258 253 255
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/20]  252 256 252 253
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/19]  251 256 251 253
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/18]  254 256 248 249
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/17]  258 258 252 253
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/16]  255 261 255 258
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/15]  251 257 248 255
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/14]  249 251 246 251
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/13]  246 265 244 249
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/12]  245 245 241 245
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/11]  246 251 243 245
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/10]  237 246 236 246
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/9]  237 241 235 237
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/8]  233 238 230 238
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/7]  227 235 227 233
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/6]  232 232 224 227
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/5]  229 232 223 232
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/4]  235 237 226 228
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/3]  234 238 233 233
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/2]  227 235 226 234
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/1]  239 242 222 225
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/31]  246 248 237 238
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/30]  247 250 243 246
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/29]  246 251 243 245
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/28]  236 247 236 245
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/27]  236 241 232 236
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/26]  243 243 235 235
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/25]  237 247 237 242
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/24]  236 238 231 237
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/23]  224 236 224 235
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/22]  230 240 221 223
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/21]  266 268 226 230
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/20]  262 273 260 266
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/19]  253 262 252 262
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/18]  248 255 242 254
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/17]  245 254 245 249
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/16]  247 252 244 247
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/15]  251 254 239 247
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/14]  256 267 249 251
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/13]  252 259 251 256
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/12]  255 260 250 252
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/11]  259 276 247 252
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/10]  240 263 239 257
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/9]  239 243 238 241
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/8]  241 247 236 239
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/7]  238 246 237 241
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/6]  238 244 236 238
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.