نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 65 روز گذشته از 1399/12/21 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  3,505 3,520 3,505 3,510
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  3,500 3,530 3,495 3,520
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  3,465 3,530 3,465 3,510
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  3,385 3,470 3,295 3,470
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  3,350 3,510 3,350 3,390
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  3,410 3,410 3,340 3,350
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  3,395 3,410 3,370 3,370
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  3,230 3,400 3,220 3,370
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  3,420 3,480 3,220 3,220
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  3,420 3,420 3,420 3,420
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  3,440 3,465 3,365 3,420
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  3,590 3,610 3,410 3,450
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  3,660 3,660 3,580 3,610
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  3,660 3,665 3,660 3,660
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  3,680 3,685 3,660 3,660
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  3,675 3,690 3,670 3,680
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  3,665 3,690 3,665 3,670
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  3,680 3,685 3,655 3,670
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  3,680 3,710 3,670 3,670
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  3,685 3,775 3,680 3,690
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  3,690 3,700 3,685 3,700
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  3,735 3,740 3,690 3,700
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  3,725 3,745 3,725 3,740
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  3,710 3,875 3,660 3,740
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  3,785 3,800 3,705 3,710
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  3,805 3,810 3,780 3,800
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  3,845 3,850 3,805 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  3,845 3,850 3,840 3,850
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/26]  3,830 3,860 3,815 3,850
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/25]  3,835 3,850 3,825 3,840
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/24]  3,830 3,850 3,810 3,850
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/23]  3,790 3,850 3,790 3,840
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/22]  3,795 3,820 3,790 3,800
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/21]  3,800 3,830 3,795 3,800
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/20]  3,800 3,810 3,795 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  3,845 3,850 3,795 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  3,865 3,880 3,845 3,850
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  3,810 3,890 3,810 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  3,805 3,830 3,775 3,820
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  3,775 3,830 3,560 3,820
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  3,935 3,960 3,760 3,790
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  3,935 3,960 3,935 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  3,945 3,960 3,930 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  3,940 3,960 3,920 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  3,910 3,970 3,910 3,950
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  3,930 3,940 3,910 3,940
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  3,865 3,940 3,820 3,940
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  3,850 3,880 3,715 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  3,850 3,880 3,850 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  3,860 3,880 3,850 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  3,865 3,880 3,860 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  3,870 3,880 3,865 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  3,870 3,880 3,870 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  3,870 3,880 3,870 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  3,870 3,880 3,870 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  3,875 3,880 3,870 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  3,850 3,890 3,850 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  3,835 3,860 3,835 3,850
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  3,805 4,010 3,805 3,840
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  3,800 3,830 3,790 3,830
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  3,825 3,855 3,800 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  3,805 3,850 3,700 3,830
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  3,815 3,820 3,800 3,800
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  3,805 3,820 3,800 3,800
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.