نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 216 روز گذشته از 1399/7/20 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  3,505 3,520 3,505 3,510
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  3,500 3,530 3,495 3,520
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  3,465 3,530 3,465 3,510
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  3,385 3,470 3,295 3,470
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  3,350 3,510 3,350 3,390
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  3,410 3,410 3,340 3,350
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  3,395 3,410 3,370 3,370
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  3,230 3,400 3,220 3,370
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  3,420 3,480 3,220 3,220
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  3,420 3,420 3,420 3,420
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  3,440 3,465 3,365 3,420
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  3,590 3,610 3,410 3,450
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  3,660 3,660 3,580 3,610
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  3,660 3,665 3,660 3,660
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  3,680 3,685 3,660 3,660
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  3,675 3,690 3,670 3,680
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  3,665 3,690 3,665 3,670
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  3,680 3,685 3,655 3,670
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  3,680 3,710 3,670 3,670
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  3,685 3,775 3,680 3,690
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  3,690 3,700 3,685 3,700
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  3,735 3,740 3,690 3,700
CNY نرخ یوان چین در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  3,725 3,745 3,725 3,740
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  3,710 3,875 3,660 3,740
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  3,785 3,800 3,705 3,710
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  3,805 3,810 3,780 3,800
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  3,845 3,850 3,805 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  3,845 3,850 3,840 3,850
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/26]  3,830 3,860 3,815 3,850
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/25]  3,835 3,850 3,825 3,840
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/24]  3,830 3,850 3,810 3,850
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/23]  3,790 3,850 3,790 3,840
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/22]  3,795 3,820 3,790 3,800
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/21]  3,800 3,830 3,795 3,800
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/20]  3,800 3,810 3,795 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  3,845 3,850 3,795 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  3,865 3,880 3,845 3,850
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  3,810 3,890 3,810 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  3,805 3,830 3,775 3,820
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  3,775 3,830 3,560 3,820
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  3,935 3,960 3,760 3,790
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  3,935 3,960 3,935 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  3,945 3,960 3,930 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  3,940 3,960 3,920 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  3,910 3,970 3,910 3,950
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  3,930 3,940 3,910 3,940
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  3,865 3,940 3,820 3,940
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  3,850 3,880 3,715 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  3,850 3,880 3,850 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  3,860 3,880 3,850 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  3,865 3,880 3,860 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  3,870 3,880 3,865 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  3,870 3,880 3,870 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  3,870 3,880 3,870 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  3,870 3,880 3,870 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  3,875 3,880 3,870 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  3,850 3,890 3,850 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  3,835 3,860 3,835 3,850
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  3,805 4,010 3,805 3,840
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  3,800 3,830 3,790 3,830
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  3,825 3,855 3,800 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  3,805 3,850 3,700 3,830
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  3,815 3,820 3,800 3,800
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  3,805 3,820 3,800 3,800
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/20]  3,800 3,820 3,795 3,800
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/19]  3,815 4,025 3,580 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/18]  3,830 4,195 3,810 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/17]  3,815 3,840 3,650 3,830
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/16]  3,870 4,050 3,750 3,820
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/15]  3,885 3,885 3,870 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/14]  3,925 3,930 3,880 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/13]  3,915 3,940 3,875 3,930
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/12]  3,945 3,950 3,905 3,930
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/11]  3,920 3,960 3,920 3,950
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/10]  3,950 3,960 3,740 3,940
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/9]  3,930 3,990 3,930 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/8]  3,940 3,950 3,930 3,950
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/7]  3,940 3,950 3,940 3,950
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/6]  3,905 3,960 3,735 3,950
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/5]  3,820 3,910 3,675 3,910
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/4]  3,840 3,860 3,720 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/3]  3,905 3,930 3,825 3,850
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/2]  4,010 4,030 3,905 3,930
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/1]  4,005 4,030 4,005 4,030
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/30]  4,025 4,035 4,005 4,030
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/29]  4,040 4,070 3,830 4,020
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/28]  3,955 4,070 3,955 4,070
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/27]  4,025 4,025 3,830 3,970
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/26]  4,080 4,080 4,010 4,010
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/25]  4,010 4,090 3,830 4,080
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/24]  4,010 4,010 4,010 4,010
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/23]  3,910 4,020 3,780 4,010
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/22]  3,920 3,930 3,910 3,930
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/21]  3,880 3,930 3,825 3,930
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/20]  3,765 3,940 3,680 3,900
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/19]  3,775 3,790 3,735 3,790
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/18]  3,730 3,780 3,720 3,770
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/17]  3,725 3,730 3,720 3,720
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/16]  3,745 3,755 3,710 3,720
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/15]  3,785 3,875 3,720 3,730
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/14]  3,750 3,810 3,640 3,790
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/13]  3,835 3,835 3,740 3,740
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/12]  3,795 3,860 3,730 3,820
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/11]  3,735 3,850 3,730 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/10]  3,720 3,735 3,715 3,730
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/9]  3,670 3,730 3,670 3,730
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/8]  3,625 3,750 3,585 3,690
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/7]  3,650 3,710 3,550 3,650
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/6]  3,640 3,670 3,620 3,620
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/5]  3,600 3,680 3,550 3,640
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/4]  3,595 3,715 3,450 3,590
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/3]  3,605 3,605 3,550 3,550
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/2]  3,550 3,715 3,430 3,550
CNY نرخ یوان چین در 1399/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/1]  3,410 3,585 3,390 3,520
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/30]  3,305 3,450 3,200 3,410
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/29]  3,565 3,565 2,890 3,300
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  3,565 3,565 3,490 3,550
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  3,705 3,710 3,550 3,550
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  3,705 3,710 3,705 3,710
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  3,800 3,820 3,700 3,710
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  3,870 3,880 3,755 3,800
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  3,855 3,885 3,855 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  3,870 3,900 3,850 3,860
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  3,845 3,875 3,830 3,860
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  3,950 3,960 3,830 3,830
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  3,945 3,960 3,945 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  4,015 4,020 3,945 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  4,050 4,060 4,010 4,020
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  4,020 4,060 3,550 4,060
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  3,950 4,170 3,820 4,030
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  3,925 3,960 3,925 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  3,950 3,960 3,925 3,930
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  3,950 3,960 3,950 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  3,960 3,970 3,945 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  3,955 3,970 3,900 3,970
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  3,955 3,980 3,950 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  3,960 4,000 3,950 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  3,935 4,000 3,860 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  3,980 4,000 3,895 3,940
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  3,990 4,000 3,980 3,980
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  3,985 4,000 3,980 3,980
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  3,945 4,000 3,940 3,980
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  3,930 3,950 3,930 3,940
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  3,935 3,995 3,810 3,930
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  3,925 3,950 3,900 3,920
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/29]  3,970 4,060 3,885 3,940
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/28]  3,970 4,000 3,965 4,000
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/27]  3,965 4,000 3,960 4,000
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/26]  3,990 4,010 3,955 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/25]  3,960 4,010 3,940 3,990
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/24]  3,965 3,980 3,930 3,970
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/23]  3,980 3,980 3,950 3,970
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/22]  4,010 4,030 3,980 3,980
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/21]  4,010 4,020 4,010 4,010
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/20]  4,040 4,050 4,010 4,010
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/19]  4,010 4,060 3,990 4,040
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/18]  3,975 4,010 3,950 3,990
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/17]  3,980 3,980 3,960 3,980
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/16]  3,955 3,990 3,950 3,980
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/15]  3,995 4,025 3,950 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/14]  3,990 4,010 3,970 4,010
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/13]  3,950 4,010 3,940 4,010
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/12]  4,010 4,020 3,910 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/11]  3,885 4,040 3,880 4,010
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/10]  3,840 3,900 3,810 3,900
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/9]  3,780 3,850 3,760 3,840
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/8]  3,775 3,870 3,760 3,780
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  3,780 3,780 3,760 3,780
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  3,815 3,825 3,750 3,780
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  3,845 3,870 3,810 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  3,950 3,950 3,800 3,870
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  3,955 3,970 3,920 3,950
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  3,970 3,970 3,890 3,950
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  3,960 4,050 3,950 3,970
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  3,950 3,980 3,950 3,980
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  3,975 4,000 3,945 3,980
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  4,000 4,030 3,950 4,000
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  4,025 4,050 3,970 4,030
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  3,945 4,360 3,910 3,970
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  4,100 4,343 3,910 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  4,115 4,343 4,095 4,343
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  4,110 4,141 4,105 4,141
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  4,160 4,170 4,080 4,141
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  4,185 4,311 4,092 4,136
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  4,040 4,319 4,040 4,311
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  3,910 4,497 3,860 4,309
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  3,825 4,190 3,690 4,168
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  4,140 4,442 3,750 4,107
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  4,150 4,442 4,120 4,442
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  4,405 4,731 4,070 4,442
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  4,355 4,786 4,330 4,731
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  4,350 4,690 4,345 4,690
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  4,230 4,691 4,230 4,690
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  4,005 4,494 4,005 4,494
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  4,200 4,421 4,005 4,382
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  4,185 4,344 4,185 4,344
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  4,185 4,346 4,170 4,344
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  4,285 4,436 4,140 4,331
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  4,195 4,438 4,195 4,436
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  4,360 4,500 4,180 4,343
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  4,360 4,500 4,360 4,500
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  4,455 4,594 4,350 4,500
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  4,460 4,594 4,455 4,594
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  4,435 4,601 4,360 4,594
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  4,120 4,577 4,120 4,577
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  4,555 4,699 4,120 4,154
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  4,705 4,867 4,545 4,699
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  4,805 4,860 4,690 4,858
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  4,805 4,805 4,770 4,792
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  4,785 4,810 4,770 4,792
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  4,740 4,796 4,725 4,792
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  4,705 4,749 4,705 4,743
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  4,700 4,742 4,665 4,732
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  4,625 4,725 4,570 4,679
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  4,625 4,754 4,601 4,628
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.