نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/12/9 تا 1402/1/11


تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  7,630 7,820 6,990 6,990
CNY نرخ یوان چین در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  7,430 7,630 6,990 6,990
CNY نرخ یوان چین در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  7,410 7,510 6,990 6,990
CNY نرخ یوان چین در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  7,380 7,425 6,990 6,990
CNY نرخ یوان چین در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  7,190 7,550 6,990 6,990
CNY نرخ یوان چین در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  7,245 7,245 6,990 6,990
CNY نرخ یوان چین در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  7,180 7,245 6,990 6,990
CNY نرخ یوان چین در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  7,175 7,180 6,990 6,990
CNY نرخ یوان چین در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  7,180 7,190 6,990 6,990
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  7,015 7,185 6,990 6,990
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  6,825 7,025 6,810 6,990
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  6,845 6,875 6,750 6,810
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  6,750 6,885 6,750 6,750
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  6,695 6,800 6,670 6,750
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  6,910 6,910 6,665 6,800
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  6,625 6,910 6,590 6,860
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  6,340 6,675 6,340 6,620
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  6,355 6,640 6,130 6,440
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  6,905 7,150 6,340 6,470
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  7,150 7,155 6,900 7,150
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  7,280 7,280 7,140 7,150
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  7,370 7,385 7,230 7,230
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  7,085 7,375 6,940 7,230
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  7,325 7,440 7,010 7,370
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  7,780 8,530 7,315 7,370
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  7,845 8,530 7,780 8,530
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  7,845 8,530 7,840 8,530
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  7,815 8,530 7,755 8,530
CNY نرخ یوان چین در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  8,025 8,530 7,760 8,530
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.