نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/7 تا 1399/8/7


تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  4,360 4,500 4,180 4,343
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  4,360 4,500 4,360 4,500
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  4,455 4,594 4,350 4,500
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  4,460 4,594 4,455 4,594
CNY نرخ یوان چین در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  4,435 4,601 4,360 4,594
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  4,120 4,577 4,120 4,577
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  4,555 4,699 4,120 4,154
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  4,705 4,867 4,545 4,699
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  4,805 4,860 4,690 4,858
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  4,805 4,805 4,770 4,792
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  4,785 4,810 4,770 4,792
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  4,740 4,796 4,725 4,792
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  4,705 4,749 4,705 4,743
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  4,700 4,742 4,665 4,732
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  4,625 4,725 4,570 4,679
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  4,625 4,754 4,601 4,628
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  4,445 4,635 4,386 4,635
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  4,380 4,445 4,380 4,386
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  4,380 4,400 4,380 4,386
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  4,365 4,400 4,345 4,386
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  4,330 4,389 4,330 4,374
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  4,210 4,358 4,210 4,348
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  4,335 4,380 4,118 4,214
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  4,415 4,431 4,323 4,323
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  4,420 4,431 4,415 4,431
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  4,390 4,431 4,380 4,431
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  4,325 4,402 4,325 4,402
CNY نرخ یوان چین در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  4,335 4,350 4,265 4,330
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.