نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 110 روز گذشته از 1401/11/28 تا 1402/3/17


تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15]  56,000 56,450 55,850 55,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14]  55,700 56,050 55,700 55,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13]  56,450 56,450 55,700 56,130
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  56,500 56,700 56,410 56,410
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  55,750 56,600 55,750 56,530
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  56,800 56,800 55,750 55,980
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  57,250 57,330 56,700 56,760
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  56,800 57,400 56,700 57,330
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  57,350 57,470 56,800 56,930
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  57,050 57,620 57,050 57,470
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  57,000 57,620 56,900 57,620
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  56,950 57,620 56,840 57,620
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  57,900 58,210 56,850 57,860
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  58,250 58,350 57,850 58,210
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  57,550 58,700 57,550 58,240
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  57,100 57,950 56,830 57,690
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  57,050 57,250 56,780 56,820
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  56,800 57,250 56,780 56,780
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  57,000 57,050 56,600 56,780
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  57,600 58,250 56,750 56,930
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  58,150 58,250 57,600 58,250
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  57,200 58,300 57,200 58,230
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  58,200 58,450 57,200 57,220
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  58,750 59,370 57,800 58,020
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  59,250 59,500 58,750 59,370
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  59,550 59,650 59,250 59,370
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  59,650 59,800 59,000 59,540
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  60,250 60,270 59,550 59,640
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  58,650 60,300 58,650 59,700
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  59,250 60,050 58,650 59,270
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  60,700 60,980 59,250 60,050
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  61,050 61,200 60,550 60,980
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/14]  60,900 61,700 60,780 60,980
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/13]  60,950 61,160 60,500 60,780
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/12]  62,150 62,200 60,750 61,160
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/11]  61,300 62,550 61,300 62,180
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/10]  61,150 61,400 60,580 61,350
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/9]  60,250 61,200 59,650 60,820
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/8]  59,800 60,300 59,650 59,650
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/7]  58,900 59,900 58,780 59,650
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/6]  58,050 59,150 57,980 58,870
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/5]  58,350 58,450 57,970 57,980
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/4]  57,950 58,350 57,460 58,210
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/3]  58,000 58,050 57,460 57,460
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/2]  57,850 58,000 57,460 57,460
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/1]  57,450 57,900 57,450 57,460
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/31]  57,550 57,700 57,390 57,460
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/30]  57,550 57,900 57,510 57,550
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/29]  57,100 57,800 57,080 57,630
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/28]  57,450 58,040 57,100 57,180
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/27]  57,050 57,550 56,550 57,340
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/26]  56,950 57,480 56,940 57,000
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/25]  57,250 57,480 56,750 57,480
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/24]  56,900 57,480 56,270 57,480
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/23]  56,300 57,150 56,270 56,270
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/22]  55,300 56,800 55,300 56,270
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/21]  55,600 55,800 54,910 55,280
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/20]  56,300 56,450 55,550 55,550
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/19]  55,850 56,790 55,800 56,420
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/18]  56,200 56,200 55,750 56,030
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/17]  55,650 56,380 55,450 56,030
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/16]  56,400 56,980 55,650 56,380
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/15]  56,200 56,740 54,600 56,410
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/14]  58,350 58,700 51,940 56,740
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/13]  58,900 58,900 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/12]  59,650 59,900 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/11]  60,100 60,200 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/10]  58,550 60,200 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  57,050 58,600 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  55,800 57,050 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  55,300 56,200 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  55,100 55,450 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  53,800 56,350 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  54,000 54,000 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  53,500 54,000 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  53,500 53,600 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  53,300 53,500 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  52,300 53,400 51,940 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  50,900 52,450 50,630 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  50,800 51,300 50,170 50,630
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  50,050 51,100 50,050 50,170
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  50,000 50,770 49,650 50,170
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  52,000 52,000 49,750 50,770
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  49,650 52,000 49,550 51,460
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  47,600 50,300 47,600 49,700
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  47,700 49,850 45,890 48,270
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  51,900 53,020 47,600 48,460
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  53,150 53,650 51,850 53,020
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  53,800 53,850 52,990 53,020
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  54,550 54,600 53,540 53,540
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  52,700 54,690 51,570 53,540
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  54,050 55,000 52,150 54,690
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  57,400 61,720 54,000 54,350
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  57,700 61,720 57,400 61,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  57,650 61,720 57,650 61,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  57,200 61,720 56,750 61,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  59,350 61,720 56,950 61,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  62,325 62,380 59,100 61,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  61,680 62,510 55,960 61,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  61,145 63,910 55,960 55,960
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  57,615 61,145 55,960 55,960
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  56,450 57,775 55,960 55,960
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  56,450 56,450 55,960 55,960
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.