نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1401/12/2 تا 1402/1/1


تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  50,900 52,450 50,630 51,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  50,800 51,300 50,170 50,630
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  50,050 51,100 50,050 50,170
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  50,000 50,770 49,650 50,170
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  52,000 52,000 49,750 50,770
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  49,650 52,000 49,550 51,460
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  47,600 50,300 47,600 49,700
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  47,700 49,850 45,890 48,270
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  51,900 53,020 47,600 48,460
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  53,150 53,650 51,850 53,020
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  53,800 53,850 52,990 53,020
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  54,550 54,600 53,540 53,540
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  52,700 54,690 51,570 53,540
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  54,050 55,000 52,150 54,690
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  57,400 61,720 54,000 54,350
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  57,700 61,720 57,400 61,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  57,650 61,720 57,650 61,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  57,200 61,720 56,750 61,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  59,350 61,720 56,950 61,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  62,325 62,380 59,100 61,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  61,680 62,510 55,960 61,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  61,145 63,910 55,960 55,960
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  57,615 61,145 55,960 55,960
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  56,450 57,775 55,960 55,960
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  56,450 56,450 55,960 55,960
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.