نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/3 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  54,500 54,550 54,310 54,330
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  54,750 54,750 54,480 54,480
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  54,950 54,950 54,220 54,480
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  55,250 55,250 54,720 54,840
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  55,400 55,450 55,110 55,230
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  55,450 55,500 55,060 55,200
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  55,550 55,950 55,230 55,250
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  55,750 55,950 55,500 55,950
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  55,700 55,950 55,600 55,750
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  56,050 56,100 55,700 55,950
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  55,850 56,150 55,780 55,950
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  55,750 55,900 55,500 55,780
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  55,800 55,950 55,620 55,700
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  55,900 55,900 55,580 55,620
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  55,850 56,100 55,550 55,780
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  55,750 55,900 55,550 55,550
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  55,650 55,840 55,490 55,550
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  56,000 56,000 55,650 55,840
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  56,200 56,200 55,810 55,840
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  56,150 56,350 55,990 56,130
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  56,000 56,300 55,810 56,100
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  55,500 56,000 55,310 55,810
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  55,600 55,750 55,500 55,570
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  56,150 56,150 55,510 55,570
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  55,950 56,250 55,760 55,920
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  55,650 55,950 55,410 55,760
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  55,600 55,700 55,350 55,490
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  55,400 55,750 55,280 55,590
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  55,600 55,730 55,250 55,320
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.