نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1403/2/5 تا 1403/3/4


تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/1]  64,050 64,200 62,650 63,360
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/31]  66,450 66,650 63,530 63,530
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/30]  63,250 67,350 62,720 65,770
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/29]  64,800 64,800 62,720 62,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/28]  65,100 65,100 64,650 64,710
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/27]  65,450 65,750 64,710 64,710
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/26]  65,550 66,000 65,170 65,300
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/25]  65,700 66,000 65,200 65,270
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/24]  65,750 66,310 65,600 66,000
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/23]  66,650 67,130 65,650 66,170
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/22]  67,350 67,460 66,650 67,130
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/21]  67,400 67,460 67,350 67,460
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/20]  67,100 67,550 67,050 67,460
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/19]  67,400 67,690 67,050 67,340
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/18]  67,750 68,060 67,350 67,400
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/17]  67,350 68,200 66,990 67,870
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/16]  67,700 67,920 66,880 66,990
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/15]  67,850 68,100 67,550 67,920
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/14]  67,400 68,000 67,400 67,920
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/13]  67,200 68,000 67,200 67,920
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/12]  68,300 68,300 67,050 67,270
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/11]  67,800 69,110 67,700 68,150
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/10]  66,500 68,020 65,800 68,020
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/9]  67,600 67,600 66,120 66,140
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/8]  68,550 69,520 67,330 67,350
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/7]  68,850 69,520 68,550 69,520
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1403/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/6]  69,400 70,180 68,850 69,490
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.