نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  25,915 26,150 25,780 26,150
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  27,020 27,270 25,860 26,150
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  26,990 27,270 26,990 27,270
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  27,735 28,040 26,930 27,270
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  28,115 28,510 27,170 28,020
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  28,055 28,520 28,050 28,510
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  28,285 28,600 28,010 28,430
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  28,115 28,680 27,560 28,600
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  28,870 29,685 28,115 28,390
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  28,865 29,370 28,790 29,370
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  29,480 29,810 28,865 29,370
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  29,690 30,200 28,700 29,810
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  29,460 30,200 24,290 30,200
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  28,985 30,575 27,350 29,890
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  28,815 29,460 26,615 29,450
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  28,735 29,740 28,735 29,260
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  29,280 29,740 28,695 29,740
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  29,275 29,740 28,515 29,740
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  29,200 29,670 27,130 29,620
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  29,105 29,540 28,635 29,490
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  28,815 29,560 28,630 29,470
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  28,650 29,540 28,650 29,510
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  29,290 29,620 28,155 29,320
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  29,240 29,620 29,240 29,620
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  29,325 29,690 29,240 29,620
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  29,115 29,700 29,090 29,640
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  29,015 29,370 28,640 29,350
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  29,115 29,365 29,005 29,280
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  29,035 31,680 28,925 29,210
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.