نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/4/16 تا 1401/5/16


تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/14]  32,810 32,870 32,585 32,840
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/13]  32,635 32,885 32,330 32,840
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/12]  33,190 33,210 32,260 32,330
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/11]  33,450 33,475 33,140 33,210
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/10]  33,420 33,460 33,310 33,410
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/9]  33,555 33,570 33,380 33,390
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/8]  33,505 33,600 33,200 33,570
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/7]  33,355 33,550 33,200 33,200
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/6]  33,080 33,355 33,080 33,200
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/5]  33,165 33,320 33,080 33,160
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/4]  33,000 33,200 32,990 33,170
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/3]  33,270 33,330 32,990 32,990
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/2]  33,205 33,360 33,080 33,330
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/1]  33,170 33,400 32,850 33,330
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/31]  32,905 33,210 32,850 32,850
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/30]  32,790 32,905 32,695 32,850
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/29]  33,000 33,000 32,710 32,710
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/28]  32,880 33,005 32,690 32,860
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/27]  32,860 32,940 32,860 32,910
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/26]  32,910 32,980 32,620 32,910
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/25]  32,805 33,215 32,570 32,980
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/24]  32,615 32,805 32,570 32,570
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/23]  32,395 32,645 32,310 32,570
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/22]  32,190 32,415 32,190 32,310
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/21]  32,360 32,360 32,090 32,220
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/20]  32,300 32,455 32,110 32,280
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/19]  32,305 32,305 32,210 32,210
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/18]  32,350 32,350 32,160 32,210
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/17]  32,435 32,435 32,160 32,160
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.