نمودار تغییرات نرخ ارز دلار کانادا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش دلار کانادا (CAD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  18,125 18,200 17,845 18,105
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  18,870 19,000 18,090 18,105
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  18,965 19,000 18,860 18,965
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  19,315 19,600 18,905 18,965
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  19,585 19,710 18,970 19,375
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  19,520 19,715 19,520 19,695
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  19,725 19,900 19,460 19,615
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  19,610 20,000 19,320 19,765
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  20,110 20,665 19,610 19,615
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  20,095 20,205 20,095 20,205
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  20,440 20,700 20,085 20,205
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  20,530 20,700 19,870 20,515
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  20,405 20,655 17,605 20,655
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  20,250 21,205 19,045 20,475
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  20,135 20,400 18,815 20,355
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  20,265 20,400 20,135 20,225
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  20,280 20,400 20,265 20,355
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  20,255 20,400 19,785 20,355
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  20,180 20,500 18,905 20,335
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  20,120 20,500 19,860 20,225
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  20,120 20,500 19,895 20,165
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  20,000 20,400 20,000 20,195
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  20,240 20,445 19,690 20,065
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  20,305 20,445 20,235 20,445
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  20,260 20,500 20,235 20,445
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  20,010 20,500 20,000 20,455
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  20,015 20,275 19,760 20,255
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  20,110 20,260 19,985 20,215
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  20,055 21,635 19,975 20,155
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.