نمودار تغییرات نرخ ارز دلار کانادا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/7 تا 1399/8/7


تاریخچه نرخ فروش دلار کانادا (CAD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  22,205 22,783 21,250 21,921
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  22,205 22,783 22,205 22,783
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  22,675 23,204 22,165 22,783
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  22,700 23,204 22,650 23,204
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  22,490 23,248 22,200 23,204
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  20,950 23,080 20,950 23,080
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  23,135 23,724 20,930 20,999
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  23,885 24,578 23,105 23,724
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  24,415 24,800 23,830 24,542
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  24,410 24,415 24,366 24,366
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  24,315 24,410 24,315 24,366
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  24,260 24,404 24,130 24,366
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  24,175 24,400 24,132 24,167
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  24,175 24,500 23,960 24,274
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  23,590 24,400 23,385 24,042
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  23,590 24,400 23,467 23,603
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  22,640 23,641 22,400 23,641
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  22,485 22,640 22,400 22,400
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  22,410 22,500 22,400 22,400
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  22,340 22,500 22,185 22,400
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  22,170 22,500 22,170 22,340
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  21,485 22,300 21,476 22,227
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  22,120 22,500 20,986 21,476
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  22,545 22,700 22,032 22,035
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  22,540 22,700 22,520 22,569
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  22,370 22,700 22,370 22,569
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  21,995 22,406 21,965 22,406
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  22,080 22,200 21,765 21,985
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.