نمودار تغییرات نرخ ارز دلار کانادا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/12/20 تا 1400/1/21


تاریخچه نرخ فروش دلار کانادا (CAD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  19,965 20,400 19,730 19,855
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  20,135 20,400 19,935 20,025
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  20,005 20,400 18,555 20,265
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  19,875 20,400 19,710 20,095
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  19,715 20,400 18,280 19,995
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  20,570 21,395 19,680 19,835
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  20,565 20,665 20,400 20,665
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  20,555 20,665 20,400 20,665
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  20,505 20,675 20,390 20,665
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  20,405 20,745 19,370 20,625
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  20,375 20,525 20,360 20,525
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  20,060 20,565 19,660 20,525
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  20,025 20,400 19,310 20,255
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  19,990 20,400 19,990 20,355
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  20,070 20,400 19,985 20,355
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  20,075 20,400 20,005 20,355
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  20,115 20,400 20,025 20,355
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  20,125 20,400 20,115 20,355
CAD نرخ دلار کانادا در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  20,125 20,400 20,125 20,355
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  20,140 20,400 20,125 20,355
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  20,265 20,400 20,105 20,355
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  20,065 20,435 20,065 20,355
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  20,030 20,200 20,000 20,115
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  19,805 21,180 19,805 20,115
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  19,845 20,000 19,765 19,985
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  19,955 20,200 19,835 19,915
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  19,815 20,200 18,715 20,025
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  19,680 19,815 19,595 19,595
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  19,595 19,700 19,595 19,595
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.