نمودار تغییرات نرخ ارز دلار کانادا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش دلار کانادا (CAD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  26,950 27,250 26,890 26,920
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  26,850 27,090 26,690 27,050
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  26,875 26,875 26,680 26,690
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  26,995 27,060 26,820 26,820
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  26,690 27,165 26,440 26,820
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  26,445 26,730 26,380 26,570
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  26,820 27,000 26,445 26,570
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  26,825 27,150 26,750 26,990
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  26,585 27,190 26,585 26,900
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  26,485 27,040 26,390 27,030
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  26,500 26,700 26,445 26,700
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  26,335 26,800 26,335 26,700
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  26,370 26,800 26,250 26,660
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  26,285 26,740 26,285 26,740
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  26,355 26,690 26,285 26,600
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  26,435 26,690 26,355 26,530
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  26,345 26,550 26,265 26,530
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  26,490 26,570 26,280 26,280
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  26,755 26,770 26,250 26,280
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  26,940 26,995 26,755 26,770
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  26,990 27,130 26,820 26,920
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  28,205 28,205 26,640 27,050
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  27,920 28,315 26,570 26,950
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  26,580 27,920 26,120 26,570
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  26,325 26,590 26,120 26,120
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  26,445 26,510 25,900 26,120
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  26,715 27,290 26,445 26,510
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  27,210 27,410 26,715 27,290
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.