نمودار تغییرات نرخ ارز دینار بحرین در بازار تهران در 122 روز گذشته از 1399/11/26 تا 1400/3/26


تاریخچه نرخ فروش دینار بحرین (BHD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/24]  63,925 64,290 63,620 64,020
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/23]  63,130 64,040 58,460 64,040
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/22]  63,795 67,625 62,735 63,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/21]  63,800 63,800 63,730 63,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/20]  64,145 64,220 63,550 63,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/19]  63,675 64,340 63,520 64,220
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/18]  63,670 67,420 62,500 63,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/17]  63,125 64,190 58,590 63,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/16]  63,125 63,320 63,125 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/15]  63,120 63,320 63,120 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/14]  63,130 63,320 63,120 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/13]  63,665 63,730 55,860 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/12]  63,665 63,730 63,665 63,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/10]  64,065 70,300 63,215 63,600
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/9]  63,930 63,930 57,595 63,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/8]  61,810 64,115 55,860 63,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/7]  61,810 61,970 61,810 61,970
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/6]  61,810 61,970 61,580 61,970
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/5]  61,405 62,160 61,395 61,790
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/4]  61,805 61,950 61,080 61,530
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/3]  61,275 62,140 60,505 61,950
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/2]  60,905 61,355 60,825 61,260
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/1]  61,005 62,700 60,750 60,870
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/31]  61,005 61,330 61,000 61,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/30]  60,740 61,590 58,510 61,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/29]  61,010 62,560 60,100 60,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/28]  60,870 61,830 59,080 61,540
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/27]  61,565 61,580 56,820 60,890
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/26]  61,035 62,015 60,860 61,580
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/25]  60,030 61,035 55,835 60,860
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/24]  60,020 60,080 59,810 59,810
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  60,020 60,075 59,810 59,810
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  59,680 60,330 59,660 59,930
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  58,965 60,145 57,605 59,660
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  58,210 58,965 55,860 58,950
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  57,595 61,755 56,430 57,500
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  58,225 58,225 56,790 56,930
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  58,215 58,230 57,910 57,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  55,430 58,395 55,190 57,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  58,750 60,315 55,270 55,270
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  58,755 58,805 58,640 58,640
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  59,065 59,555 57,235 58,640
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  61,665 61,775 58,290 58,880
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  62,865 66,655 61,320 61,710
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  62,870 62,875 62,730 62,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  63,240 63,245 62,520 62,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  63,210 63,295 62,860 63,120
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  63,075 63,400 56,235 62,940
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  63,600 63,635 62,660 63,000
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  63,650 64,000 61,475 63,000
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  63,530 65,925 63,130 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  63,530 63,590 63,310 63,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  64,360 66,390 63,130 63,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  64,185 64,590 63,920 64,120
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  64,060 68,500 62,740 64,340
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  65,425 65,425 62,970 63,960
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  65,770 72,710 65,090 65,400
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  66,490 66,710 65,550 65,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  66,505 66,710 66,485 66,710
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/26]  66,305 66,845 66,100 66,710
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/25]  66,580 66,580 61,445 66,300
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/24]  66,505 66,580 65,930 66,500
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/23]  65,915 66,730 61,045 66,460
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/22]  65,995 66,130 60,590 65,690
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/21]  66,045 66,585 59,685 65,780
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/20]  66,040 66,095 66,040 66,060
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  66,755 66,755 65,630 66,060
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  67,015 67,110 66,580 66,580
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  66,390 67,280 62,205 67,110
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  66,315 66,850 65,840 66,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  65,785 66,445 61,030 66,220
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  68,570 71,290 65,250 65,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  68,565 68,570 68,535 68,540
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  68,560 68,570 68,540 68,540
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  68,690 68,710 67,970 68,540
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  68,150 68,880 64,810 68,710
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  68,250 68,250 67,980 67,980
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  67,190 68,330 65,895 67,980
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  66,840 67,190 64,540 67,070
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  66,830 66,910 66,825 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  66,835 66,910 66,830 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  66,825 66,910 66,825 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  66,830 66,910 66,825 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  66,840 66,910 66,765 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  66,840 66,910 66,840 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  66,835 66,910 66,835 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  66,835 66,910 66,820 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  66,435 67,030 66,170 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  66,180 66,435 66,020 66,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  65,635 70,075 65,635 66,050
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  65,625 65,710 64,980 65,710
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  66,030 66,690 65,390 65,400
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  65,690 66,090 62,005 65,750
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  65,680 65,710 65,330 65,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  65,670 65,750 65,330 65,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/20]  65,545 65,770 64,860 65,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/19]  66,010 71,595 60,800 65,510
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/18]  65,975 74,330 61,785 65,660
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/17]  65,760 66,025 61,470 65,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/16]  66,685 70,240 63,570 65,410
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/15]  66,685 66,710 66,530 66,530
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/14]  67,355 69,680 66,350 66,530
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/13]  67,220 67,470 65,895 67,270
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/12]  67,645 67,690 67,010 67,270
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/11]  67,330 67,830 65,190 67,690
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/10]  67,860 67,860 62,790 67,260
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/9]  67,540 68,390 66,180 67,700
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/8]  67,500 67,570 67,475 67,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/7]  67,500 67,570 67,495 67,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/6]  66,960 67,770 62,430 67,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/5]  65,505 66,960 61,360 66,860
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/4]  66,025 66,180 63,345 65,080
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/3]  67,220 69,985 65,630 65,630
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/2]  68,950 71,180 66,880 67,080
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/1]  68,955 69,130 68,945 69,130
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/30]  68,960 69,225 67,530 69,130
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/29]  69,230 69,510 63,935 68,640
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/28]  67,765 69,530 66,065 69,510
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/27]  68,955 69,010 65,635 67,840
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/26]  69,885 69,885 64,230 68,350
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.