نمودار تغییرات نرخ ارز دینار بحرین در بازار تهران در 212 روز گذشته از 1399/8/26 تا 1400/3/26


تاریخچه نرخ فروش دینار بحرین (BHD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/24]  63,925 64,290 63,620 64,020
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/23]  63,130 64,040 58,460 64,040
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/22]  63,795 67,625 62,735 63,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/21]  63,800 63,800 63,730 63,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/20]  64,145 64,220 63,550 63,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/19]  63,675 64,340 63,520 64,220
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/18]  63,670 67,420 62,500 63,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/17]  63,125 64,190 58,590 63,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/16]  63,125 63,320 63,125 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/15]  63,120 63,320 63,120 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/14]  63,130 63,320 63,120 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/13]  63,665 63,730 55,860 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/12]  63,665 63,730 63,665 63,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/10]  64,065 70,300 63,215 63,600
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/9]  63,930 63,930 57,595 63,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/8]  61,810 64,115 55,860 63,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/7]  61,810 61,970 61,810 61,970
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/6]  61,810 61,970 61,580 61,970
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/5]  61,405 62,160 61,395 61,790
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/4]  61,805 61,950 61,080 61,530
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/3]  61,275 62,140 60,505 61,950
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/2]  60,905 61,355 60,825 61,260
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/1]  61,005 62,700 60,750 60,870
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/31]  61,005 61,330 61,000 61,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/30]  60,740 61,590 58,510 61,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/29]  61,010 62,560 60,100 60,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/28]  60,870 61,830 59,080 61,540
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/27]  61,565 61,580 56,820 60,890
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/26]  61,035 62,015 60,860 61,580
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/25]  60,030 61,035 55,835 60,860
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/24]  60,020 60,080 59,810 59,810
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  60,020 60,075 59,810 59,810
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  59,680 60,330 59,660 59,930
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  58,965 60,145 57,605 59,660
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  58,210 58,965 55,860 58,950
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  57,595 61,755 56,430 57,500
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  58,225 58,225 56,790 56,930
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  58,215 58,230 57,910 57,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  55,430 58,395 55,190 57,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  58,750 60,315 55,270 55,270
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  58,755 58,805 58,640 58,640
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  59,065 59,555 57,235 58,640
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  61,665 61,775 58,290 58,880
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  62,865 66,655 61,320 61,710
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  62,870 62,875 62,730 62,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  63,240 63,245 62,520 62,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  63,210 63,295 62,860 63,120
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  63,075 63,400 56,235 62,940
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  63,600 63,635 62,660 63,000
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  63,650 64,000 61,475 63,000
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  63,530 65,925 63,130 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  63,530 63,590 63,310 63,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  64,360 66,390 63,130 63,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  64,185 64,590 63,920 64,120
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  64,060 68,500 62,740 64,340
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  65,425 65,425 62,970 63,960
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  65,770 72,710 65,090 65,400
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  66,490 66,710 65,550 65,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  66,505 66,710 66,485 66,710
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/26]  66,305 66,845 66,100 66,710
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/25]  66,580 66,580 61,445 66,300
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/24]  66,505 66,580 65,930 66,500
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/23]  65,915 66,730 61,045 66,460
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/22]  65,995 66,130 60,590 65,690
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/21]  66,045 66,585 59,685 65,780
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/20]  66,040 66,095 66,040 66,060
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  66,755 66,755 65,630 66,060
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  67,015 67,110 66,580 66,580
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  66,390 67,280 62,205 67,110
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  66,315 66,850 65,840 66,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  65,785 66,445 61,030 66,220
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  68,570 71,290 65,250 65,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  68,565 68,570 68,535 68,540
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  68,560 68,570 68,540 68,540
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  68,690 68,710 67,970 68,540
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  68,150 68,880 64,810 68,710
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  68,250 68,250 67,980 67,980
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  67,190 68,330 65,895 67,980
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  66,840 67,190 64,540 67,070
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  66,830 66,910 66,825 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  66,835 66,910 66,830 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  66,825 66,910 66,825 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  66,830 66,910 66,825 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  66,840 66,910 66,765 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  66,840 66,910 66,840 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  66,835 66,910 66,835 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  66,835 66,910 66,820 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  66,435 67,030 66,170 66,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  66,180 66,435 66,020 66,170
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  65,635 70,075 65,635 66,050
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  65,625 65,710 64,980 65,710
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  66,030 66,690 65,390 65,400
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  65,690 66,090 62,005 65,750
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  65,680 65,710 65,330 65,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  65,670 65,750 65,330 65,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/20]  65,545 65,770 64,860 65,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/19]  66,010 71,595 60,800 65,510
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/18]  65,975 74,330 61,785 65,660
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/17]  65,760 66,025 61,470 65,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/16]  66,685 70,240 63,570 65,410
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/15]  66,685 66,710 66,530 66,530
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/14]  67,355 69,680 66,350 66,530
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/13]  67,220 67,470 65,895 67,270
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/12]  67,645 67,690 67,010 67,270
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/11]  67,330 67,830 65,190 67,690
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/10]  67,860 67,860 62,790 67,260
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/9]  67,540 68,390 66,180 67,700
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/8]  67,500 67,570 67,475 67,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/7]  67,500 67,570 67,495 67,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/6]  66,960 67,770 62,430 67,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/5]  65,505 66,960 61,360 66,860
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/4]  66,025 66,180 63,345 65,080
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/3]  67,220 69,985 65,630 65,630
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/2]  68,950 71,180 66,880 67,080
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/1]  68,955 69,130 68,945 69,130
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/30]  68,960 69,225 67,530 69,130
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/29]  69,230 69,510 63,935 68,640
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/28]  67,765 69,530 66,065 69,510
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/27]  68,955 69,010 65,635 67,840
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/26]  69,885 69,885 64,230 68,350
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/25]  68,695 69,965 63,385 69,490
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/24]  68,700 68,755 68,600 68,600
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/23]  66,890 68,760 63,335 68,600
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/22]  66,895 66,905 66,870 66,870
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/21]  66,385 66,895 65,135 66,870
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/20]  64,610 68,215 61,710 66,430
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/19]  64,740 64,740 63,970 64,700
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/18]  63,920 64,875 63,800 64,390
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/17]  63,930 63,930 63,800 63,800
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/16]  64,185 64,320 63,290 63,800
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/15]  64,850 66,465 63,310 63,700
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/14]  64,340 65,150 61,725 64,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/13]  65,380 65,900 63,990 64,030
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/12]  64,720 65,770 62,525 64,890
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/11]  63,670 65,515 63,660 64,600
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/10]  63,650 63,900 63,645 63,900
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/9]  63,130 63,900 62,810 63,900
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/8]  62,205 64,195 61,010 63,280
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/7]  62,730 64,420 60,610 62,350
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/6]  62,635 63,030 62,070 62,110
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/5]  61,975 63,300 60,770 62,350
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/4]  61,800 63,960 59,070 61,510
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/3]  61,810 61,860 60,760 60,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/2]  60,875 63,645 58,625 60,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/1]  58,620 61,545 57,335 60,290
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/30]  56,885 59,280 54,910 58,480
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/29]  61,045 61,045 49,610 56,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  61,045 61,045 59,810 60,700
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  63,660 64,040 60,700 60,700
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  63,665 63,670 63,590 63,590
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  65,185 66,020 63,160 63,590
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  66,380 66,575 63,965 64,970
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  66,310 66,580 66,020 66,280
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  66,300 66,975 65,880 66,130
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  65,900 66,430 64,520 66,000
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  67,830 69,985 65,510 65,510
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  67,830 67,940 67,810 67,940
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  68,770 68,770 67,420 67,940
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  69,365 69,365 66,725 68,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  68,925 69,540 56,705 69,360
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  68,430 71,420 63,710 68,810
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  68,035 68,510 62,315 68,230
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  68,435 68,530 67,740 67,790
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  68,490 68,530 68,430 68,530
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  68,560 68,600 66,480 68,530
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  68,505 68,610 62,880 68,360
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  68,555 68,565 67,260 68,300
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  68,720 68,745 67,365 68,460
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  68,325 68,775 68,000 68,430
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  69,120 69,120 67,155 68,000
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  69,090 69,120 68,730 68,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  69,090 69,175 68,720 68,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  68,510 69,285 68,060 68,810
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  68,290 68,510 67,255 68,060
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  68,210 68,860 10,890 67,980
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  68,020 74,910 67,430 67,850
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/29]  68,825 70,080 48,460 68,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/28]  68,825 69,110 68,815 69,110
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/27]  68,685 69,110 68,470 69,110
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/26]  69,220 69,225 68,450 68,470
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/25]  68,815 69,500 68,680 69,050
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/24]  68,820 69,015 68,580 68,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/23]  69,085 69,085 68,650 68,710
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/22]  69,620 69,745 68,830 68,850
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/21]  69,610 69,630 69,500 69,500
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/20]  70,140 70,150 69,160 69,500
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/19]  69,495 70,415 68,920 69,790
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/18]  68,815 69,540 68,590 68,920
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/17]  68,955 69,020 68,540 68,590
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/16]  68,560 68,955 68,180 68,560
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/15]  69,210 69,750 68,140 68,180
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/14]  69,215 69,510 69,210 69,510
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/13]  68,825 69,630 68,390 69,510
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/12]  69,875 69,885 67,710 68,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/11]  67,760 70,290 67,690 69,720
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/10]  66,965 67,860 66,700 67,690
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/9]  65,905 67,100 65,510 66,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/8]  65,905 67,495 65,460 65,580
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  65,910 65,960 65,490 65,490
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  66,560 66,560 65,220 65,490
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  67,245 67,370 66,140 66,140
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  68,965 68,965 66,650 67,040
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  68,820 69,090 68,010 68,790
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  69,085 69,085 67,510 68,460
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  68,965 70,545 68,760 68,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  68,960 69,220 68,950 69,220
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  69,220 69,330 68,770 69,220
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  69,800 69,885 68,770 69,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  70,285 70,550 68,910 69,800
BHD نرخ دینار بحرین در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  69,090 76,040 68,930 69,130
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.