نمودار تغییرات نرخ ارز منات آذربایجان در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش منات آذربایجان (AZN)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  13,305 13,345 13,215 13,320
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  13,225 13,420 12,990 13,340
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  13,135 13,355 12,760 13,260
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  12,780 13,195 12,350 13,090
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  12,645 13,445 12,475 12,800
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  12,875 12,880 12,615 12,670
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  12,915 12,950 12,605 12,830
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  12,275 12,965 12,270 12,830
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  12,905 13,325 12,270 12,270
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  12,815 13,215 12,815 13,020
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  13,070 13,200 12,740 13,020
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  13,645 13,730 12,970 13,100
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  13,950 14,405 13,595 13,730
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  13,945 14,020 13,705 13,890
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  14,090 14,295 13,440 13,890
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  14,015 14,090 13,980 14,010
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  14,005 14,075 12,910 13,980
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  14,025 14,195 13,925 13,990
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  14,035 14,150 13,720 14,020
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  14,115 14,515 14,020 14,090
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  14,085 14,535 13,935 14,100
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  14,360 14,465 13,970 14,100
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  14,235 14,690 14,185 14,280
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  14,185 15,035 13,970 14,280
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  14,475 14,550 14,185 14,210
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  14,555 15,615 14,465 14,540
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  14,760 14,770 14,555 14,580
AZN نرخ منات آذربایجان در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  14,875 14,875 14,720 14,770
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.