نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 143 روز گذشته از 1402/2/15 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  31,850 31,850 31,640 31,810
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  31,750 31,950 31,640 31,640
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  31,950 31,950 31,500 31,640
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  32,050 32,050 31,860 31,940
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  32,000 32,150 31,890 32,050
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  32,000 32,050 31,780 31,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  32,050 32,120 31,890 31,900
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  32,150 32,150 32,000 32,120
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  32,100 32,250 32,100 32,150
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  32,150 32,250 32,100 32,120
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  32,000 32,200 31,900 32,120
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  31,950 32,000 31,780 31,930
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  31,800 32,100 31,670 31,930
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  31,850 31,850 31,650 31,670
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  31,800 32,000 31,700 31,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  31,750 31,850 31,700 31,700
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  31,700 31,750 31,610 31,700
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  31,750 31,850 31,670 31,670
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  32,100 32,100 31,580 31,670
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  32,150 32,200 32,020 32,060
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  32,050 32,250 31,880 32,040
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  31,700 32,050 31,590 31,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  31,800 31,850 31,700 31,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  32,000 32,000 31,630 31,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  31,800 32,100 31,690 31,830
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  31,600 31,800 31,430 31,690
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  31,500 31,650 31,410 31,510
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  31,400 31,550 31,320 31,480
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  31,500 31,620 31,300 31,330
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/3]  31,600 31,620 31,500 31,620
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/2]  31,800 31,900 31,600 31,620
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/1]  31,700 31,800 31,540 31,730
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/31]  31,200 31,800 31,160 31,660
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/30]  31,150 31,350 31,110 31,160
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/29]  31,250 31,300 31,150 31,230
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/28]  31,550 31,550 31,200 31,280
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/27]  31,550 31,550 31,400 31,460
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/26]  31,600 31,600 31,240 31,460
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/25]  32,050 32,050 31,470 31,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/24]  32,100 32,200 31,810 31,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/23]  32,100 32,100 31,820 32,000
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/22]  31,800 32,150 31,540 31,930
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/21]  31,700 32,670 31,440 31,540
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/20]  32,250 32,670 31,700 32,670
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/19]  32,400 32,800 32,250 32,670
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/18]  32,200 32,650 32,180 32,330
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/17]  32,550 32,580 32,070 32,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/16]  32,750 32,750 32,550 32,580
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/15]  32,650 32,800 32,520 32,750
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/14]  33,050 33,220 32,510 32,520
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/13]  32,950 33,220 32,850 33,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/12]  32,800 33,220 32,650 33,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/11]  33,250 33,250 32,800 33,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/10]  33,200 33,300 32,950 33,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/9]  32,550 33,250 32,450 33,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/8]  32,700 32,750 32,410 32,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/7]  32,700 33,030 32,530 32,660
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/6]  33,050 33,050 32,500 33,030
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/5]  33,100 33,400 33,030 33,030
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/4]  33,250 33,250 32,950 33,040
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/3]  32,750 33,250 32,710 32,950
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/2]  32,550 32,850 32,400 32,810
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/1]  32,750 32,750 32,430 32,510
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/31]  32,750 33,150 32,690 32,690
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/30]  33,000 33,150 32,750 33,150
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/29]  32,850 33,300 32,800 33,150
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/28]  33,300 33,300 32,780 32,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/27]  33,600 33,650 33,200 33,260
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/26]  33,400 33,600 33,000 33,300
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/25]  33,450 33,500 33,050 33,080
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/24]  33,750 33,810 33,400 33,460
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/23]  33,850 34,000 33,750 33,750
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/22]  33,400 33,950 33,400 33,750
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/21]  32,800 33,450 32,760 33,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/20]  33,200 33,250 32,700 32,770
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/19]  33,400 33,440 32,980 33,250
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/18]  33,400 33,500 33,160 33,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/17]  33,650 33,800 33,350 33,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/16]  33,500 33,650 33,500 33,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/15]  33,550 33,850 33,500 33,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/14]  33,650 33,660 33,430 33,530
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/13]  33,550 33,700 33,400 33,660
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/12]  33,350 33,600 33,300 33,580
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/11]  33,200 33,410 33,200 33,300
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/10]  33,100 33,250 32,610 33,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/9]  32,950 33,100 32,610 32,610
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/8]  32,700 33,000 32,610 32,610
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/7]  32,950 32,950 32,500 32,610
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/6]  33,250 33,450 32,920 32,940
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/5]  33,350 33,400 33,100 33,240
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/4]  33,950 34,250 33,350 33,360
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/3]  33,050 34,250 33,000 34,250
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/2]  33,300 33,630 33,000 33,630
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/1]  33,050 33,750 32,950 33,630
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/31]  33,050 33,160 32,890 33,000
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/30]  33,400 33,400 33,050 33,160
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/29]  33,900 33,900 33,250 33,370
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/28]  33,950 34,000 33,460 33,470
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/27]  33,950 34,100 33,330 33,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/26]  33,500 33,950 33,330 33,330
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/25]  33,350 33,500 33,150 33,330
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/24]  33,750 33,830 33,100 33,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/23]  32,500 33,850 32,500 33,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/22]  31,750 32,600 31,680 32,530
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/21]  33,250 33,260 31,600 32,280
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/20]  33,450 33,450 33,000 33,390
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/19]  33,100 33,450 32,930 33,000
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/18]  33,150 33,680 32,850 32,930
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/17]  33,950 34,020 33,150 33,680
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/16]  33,850 34,050 33,560 33,970
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15]  33,650 33,900 33,500 33,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14]  33,500 33,700 33,500 33,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13]  33,900 33,950 33,490 33,670
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  33,750 34,000 33,490 33,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  32,950 33,800 32,920 33,460
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  33,450 33,450 32,950 33,010
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  33,850 33,880 33,440 33,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  33,550 33,930 33,550 33,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  33,900 33,900 33,550 33,580
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  33,650 33,950 33,650 33,900
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  33,600 33,800 33,550 33,660
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  33,750 33,750 33,550 33,660
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  34,550 34,560 33,700 34,340
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  34,800 34,900 34,500 34,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  34,450 34,900 34,400 34,780
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  34,200 34,710 34,200 34,470
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  34,150 34,250 33,880 34,210
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  34,000 34,350 33,880 33,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  34,100 34,100 33,850 33,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  34,400 34,920 33,950 34,060
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  34,850 34,920 34,400 34,920
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  34,150 34,950 34,140 34,910
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  34,750 34,900 34,150 34,150
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  35,050 35,630 34,500 34,630
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  35,500 35,630 35,050 35,630
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  35,850 35,950 35,500 35,630
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  35,900 36,000 35,500 35,790
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  36,400 36,440 35,900 35,910
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  35,600 36,450 35,050 36,040
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  35,950 35,950 35,050 35,050
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  36,500 36,600 35,510 35,510
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  36,100 36,550 36,060 36,060
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.