نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 240 روز گذشته از 1399/3/6 تا 1399/11/2


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/30]  16,490 17,400 15,500 17,190
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/29]  17,795 17,880 14,405 16,640
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  17,795 17,880 17,000 17,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  18,535 18,760 17,000 17,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  18,635 18,760 18,000 18,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  19,045 19,290 18,000 18,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  19,290 19,540 18,700 19,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  19,225 19,550 18,500 19,540
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  19,440 19,580 18,500 19,420
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  19,320 19,640 18,300 19,580
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  19,830 20,400 19,000 19,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  19,785 20,020 19,300 20,020
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  20,185 20,370 19,300 20,020
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  20,160 20,510 19,500 20,370
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  19,965 20,460 17,165 20,460
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  19,850 20,835 18,655 20,160
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  19,735 20,090 18,415 20,090
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  19,795 20,140 19,300 19,960
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  19,960 20,140 19,300 20,140
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  19,840 20,160 19,200 20,140
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  19,665 20,040 18,495 20,040
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  19,610 19,840 19,000 19,820
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  19,680 19,900 18,900 19,840
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  19,570 19,890 18,900 19,870
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  19,795 19,880 19,100 19,740
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  19,795 19,820 19,100 19,790
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  19,750 19,840 19,000 19,790
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  19,480 19,840 18,800 19,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  19,460 19,630 18,800 19,610
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  19,610 19,645 18,700 19,570
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  19,560 21,140 18,700 19,520
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/29]  19,730 20,145 18,080 19,610
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/28]  19,795 19,880 19,000 19,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/27]  19,570 19,880 19,000 19,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/26]  19,680 19,860 19,000 19,690
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/25]  19,575 19,970 18,500 19,860
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/24]  19,550 19,790 18,700 19,750
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/23]  19,625 19,820 18,800 19,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/22]  19,780 20,030 19,000 19,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/21]  19,750 19,860 19,000 19,860
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/20]  19,745 19,860 19,000 19,860
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/19]  19,390 20,010 18,500 19,850
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/18]  19,305 19,540 18,500 19,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/17]  19,300 19,490 18,500 19,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/16]  19,190 19,500 18,500 19,470
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/15]  19,400 19,660 18,500 19,370
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/14]  19,430 19,660 18,500 19,660
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/13]  19,085 19,660 18,500 19,660
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/12]  19,370 19,610 18,500 19,360
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/11]  18,820 19,670 18,810 19,610
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/10]  18,650 19,090 17,850 19,010
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/9]  18,355 18,880 17,500 18,840
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/8]  18,375 18,800 17,500 18,510
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  18,295 18,450 17,500 18,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  18,455 18,630 17,500 18,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  18,610 18,890 17,800 18,630
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  18,955 19,110 17,800 18,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  18,950 19,240 18,200 19,110
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  19,025 19,180 18,200 19,100
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  19,025 19,510 18,400 19,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  18,900 19,270 18,400 19,270
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  19,080 19,340 18,400 19,270
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  18,600 19,500 18,400 19,340
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  19,360 19,530 18,600 19,500
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  18,940 21,110 18,200 19,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  19,705 21,030 18,200 19,170
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  19,700 21,032 19,200 21,029
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  19,765 20,077 19,300 20,077
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  20,055 20,096 19,100 20,077
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  20,130 20,709 19,500 20,096
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  19,540 20,793 19,000 20,709
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  18,760 20,782 18,000 20,324
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  18,360 19,373 17,200 19,267
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  19,885 20,504 17,500 18,978
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  19,855 20,504 19,200 20,504
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  20,995 21,821 18,900 20,504
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  20,810 22,100 20,000 21,821
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  20,490 21,385 20,000 21,385
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  19,890 21,425 19,300 21,385
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  18,835 20,440 18,400 20,438
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  19,735 20,737 18,500 19,911
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  19,725 20,395 19,300 20,395
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  19,880 20,526 19,300 20,395
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  20,515 21,183 19,200 20,526
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  20,030 21,183 19,600 21,183
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  20,805 21,404 19,500 20,691
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  20,805 21,404 20,300 21,404
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  21,195 21,766 20,300 21,404
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  21,195 21,766 20,600 21,766
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  21,005 21,766 20,000 21,766
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  19,395 21,646 19,300 21,646
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  21,580 22,182 19,200 19,505
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  22,305 23,071 21,500 22,182
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  22,800 22,976 22,000 22,976
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  22,815 22,815 22,200 22,786
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  22,800 22,830 22,200 22,786
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  22,895 22,895 22,200 22,786
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  22,760 22,916 22,200 22,779
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  22,860 22,964 22,200 22,842
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  22,415 23,005 22,000 22,752
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  22,415 23,040 21,900 22,427
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  21,500 22,462 20,800 22,462
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  21,285 21,500 20,800 21,263
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  21,255 21,315 20,800 21,263
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  21,210 21,292 20,600 21,263
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  21,140 21,315 20,500 21,231
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  20,490 21,255 20,000 21,198
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  21,095 21,095 19,600 20,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  21,485 21,603 20,500 21,023
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  21,535 21,603 21,100 21,603
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  21,350 21,636 20,600 21,603
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  20,995 21,408 20,500 21,408
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  20,855 21,086 20,200 20,968
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  20,520 20,942 20,000 20,927
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  20,275 20,558 19,800 20,554
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  20,150 20,655 19,700 20,324
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  20,195 20,365 19,700 20,268
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  20,015 20,330 19,500 20,268
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  19,775 20,030 19,400 20,016
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  19,620 19,890 19,200 19,817
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  19,900 20,010 19,300 19,817
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/30]  19,520 19,940 19,000 19,817
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/29]  19,670 19,817 18,900 19,817
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/28]  19,655 19,817 19,200 19,817
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/27]  19,690 19,817 19,000 19,817
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/26]  19,640 19,885 19,200 19,817
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/25]  19,150 19,750 18,600 19,624
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/24]  19,595 19,770 18,600 19,624
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/23]  19,155 19,624 18,500 19,624
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/22]  18,740 19,493 18,000 19,230
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/21]  18,770 18,770 18,000 18,539
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/20]  18,715 18,785 18,000 18,539
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/19]  18,325 18,715 18,000 18,606
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/18]  18,075 18,415 17,500 18,253
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/17]  17,985 18,075 17,500 18,033
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/16]  17,945 18,154 17,400 18,036
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/15]  17,530 18,042 17,200 17,999
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/14]  17,695 17,793 17,200 17,793
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/13]  17,905 17,939 17,200 17,793
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/12]  17,960 18,136 17,500 17,939
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/11]  17,620 18,117 17,200 18,038
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/10]  17,275 17,669 16,600 17,669
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/9]  17,275 17,324 16,600 17,324
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/8]  17,225 17,275 16,600 17,045
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/7]  16,935 17,230 16,600 17,045
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/6]  17,010 17,090 16,500 17,045
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/5]  16,845 17,089 16,300 17,069
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/4]  16,590 16,914 16,000 16,904
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/3]  16,470 16,694 16,000 16,652
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/2]  16,510 16,620 15,900 16,500
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/1]  16,570 16,612 15,900 16,612
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/31]  16,580 16,690 16,200 16,612
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/30]  16,550 16,660 16,000 16,612
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/29]  16,525 16,635 16,100 16,485
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/28]  16,720 16,781 16,000 16,521
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/27]  16,170 16,849 15,600 16,781
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/26]  15,815 16,176 15,400 16,174
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/25]  16,110 16,138 15,400 15,873
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/24]  16,135 16,138 15,800 16,138
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/23]  15,945 16,205 15,400 16,138
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/22]  15,890 16,022 15,400 16,022
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/21]  15,820 16,235 15,400 16,000
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/20]  15,425 15,894 14,800 15,849
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/19]  16,945 17,074 15,000 15,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/18]  17,000 17,074 16,600 17,074
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/17]  17,110 17,110 16,600 17,074
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/16]  17,075 17,110 16,600 17,074
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/15]  17,070 17,075 16,600 17,049
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/14]  16,535 16,604 16,200 16,604
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/13]  16,660 16,660 16,200 16,604
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/12]  16,715 16,771 16,000 16,658
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/11]  16,910 16,910 16,400 16,771
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/10]  16,815 17,015 16,400 16,894
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/9]  16,875 16,913 16,400 16,894
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/8]  16,300 16,969 16,300 16,856
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/7]  16,200 16,860 16,200 16,860
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/6]  15,800 16,758 15,800 16,754
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/5]  16,590 17,213 15,800 16,506
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/4]  15,625 16,590 15,200 16,384
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/3]  15,660 15,660 15,400 15,641
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/2]  15,510 15,735 15,400 15,641
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/1]  15,980 15,980 15,400 15,549
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/31]  16,000 16,080 14,800 15,607
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/30]  17,390 17,500 15,700 16,069
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/29]  17,845 18,195 17,126 17,195
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/28]  16,930 17,865 16,500 17,825
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/27]  17,000 17,000 16,500 16,883
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/26]  16,815 17,000 16,400 16,883
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/25]  16,465 16,855 16,000 16,782
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/24]  16,450 16,497 15,800 16,481
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/23]  15,810 16,450 15,500 16,387
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/22]  15,775 15,887 15,500 15,795
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/21]  15,580 15,803 15,400 15,803
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/20]  15,655 15,729 15,500 15,729
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/19]  15,745 15,795 15,200 15,729
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/18]  15,430 15,765 15,000 15,663
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/17]  15,215 15,455 14,800 15,455
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/16]  15,515 15,530 14,800 15,232
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/15]  14,960 15,533 14,500 15,530
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/14]  14,450 14,960 14,000 14,766
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/13]  14,455 14,455 14,000 14,430
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/12]  14,210 14,455 14,000 14,430
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/11]  14,150 14,309 13,600 14,265
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/10]  13,865 14,224 13,600 14,224
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/9]  13,895 13,974 13,500 13,895
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/8]  13,725 14,160 13,300 13,922
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/7]  13,165 13,791 13,000 13,791
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/6]  13,195 13,225 13,000 13,200
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/5]  13,555 13,555 13,000 13,200
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/4]  13,985 14,159 13,300 13,427
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/3]  13,685 14,244 13,500 14,038
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/2]  13,415 13,748 13,200 13,692
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/1]  13,215 13,521 13,000 13,355
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/31]  12,955 13,215 12,700 13,191
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/30]  12,875 12,990 12,700 12,977
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/29]  12,830 12,981 12,700 12,977
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/28]  12,905 12,905 12,700 12,804
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/27]  12,580 12,940 12,200 12,804
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/26]  12,470 12,593 12,200 12,569
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/25]  12,305 12,470 12,200 12,365
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/24]  12,415 12,482 12,200 12,364
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/23]  12,455 12,482 12,330 12,482
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/22]  12,610 12,626 12,400 12,482
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/21]  12,375 12,660 12,000 12,626
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/20]  12,340 12,455 12,000 12,439
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/19]  12,350 12,364 12,000 12,359
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/18]  12,370 12,389 12,200 12,362
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/17]  12,350 12,370 12,000 12,361
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/16]  12,310 12,425 12,000 12,218
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/15]  12,225 12,310 12,000 12,218
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/14]  12,165 12,315 12,000 12,218
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/13]  11,950 12,241 11,800 12,218
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/12]  11,735 12,000 11,600 11,959
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/11]  11,780 11,803 11,600 11,769
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/10]  11,680 11,855 11,500 11,781
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/9]  11,690 11,730 11,500 11,672
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/8]  11,445 11,690 11,300 11,672
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/7]  11,680 11,704 11,300 11,484
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/6]  11,605 11,705 11,500 11,704
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.