نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1398/3/3 تا 1398/4/3تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/1]  9,295 9,325 9,136 9,139
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/31]  9,320 9,325 9,290 9,324
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/30]  9,185 9,345 9,185 9,324
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/29]  9,125 9,212 9,062 9,196
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/28]  9,300 9,309 9,105 9,105
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/27]  9,450 9,472 9,300 9,309
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/26]  9,345 9,503 9,345 9,472
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/25]  9,395 9,395 9,157 9,384
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/24]  9,440 9,440 9,157 9,157
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/23]  9,135 9,465 9,080 9,157
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/22]  9,140 9,163 9,065 9,121
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/21]  9,200 9,250 9,049 9,079
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/20]  8,995 9,200 8,894 9,146
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/19]  9,205 9,249 8,894 8,894
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/18]  9,355 9,355 9,205 9,244
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/17]  9,320 9,355 9,239 9,239
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/16]  9,335 9,335 9,239 9,239
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/15]  9,310 9,350 9,239 9,239
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/14]  9,290 9,325 9,239 9,239
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/13]  9,335 9,350 9,198 9,239
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/12]  9,510 9,510 9,326 9,350
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/11]  9,565 9,650 9,502 9,509
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/10]  9,540 9,565 9,520 9,520
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/9]  9,480 9,565 9,426 9,520
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/8]  9,530 9,530 9,172 9,426
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/7]  9,865 9,870 9,488 9,488
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/6]  9,870 9,875 9,837 9,837
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/5]  9,835 9,870 9,733 9,837
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/4]  9,815 9,906 9,758 9,800
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.