نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/2/14 تا 1402/3/14


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  33,750 34,000 33,490 33,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  32,950 33,800 32,920 33,460
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  33,450 33,450 32,950 33,010
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  33,850 33,880 33,440 33,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  33,550 33,930 33,550 33,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  33,900 33,900 33,550 33,580
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  33,650 33,950 33,650 33,900
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  33,600 33,800 33,550 33,660
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  33,750 33,750 33,550 33,660
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  34,550 34,560 33,700 34,340
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  34,800 34,900 34,500 34,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  34,450 34,900 34,400 34,780
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  34,200 34,710 34,200 34,470
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  34,150 34,250 33,880 34,210
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  34,000 34,350 33,880 33,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  34,100 34,100 33,850 33,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  34,400 34,920 33,950 34,060
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  34,850 34,920 34,400 34,920
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  34,150 34,950 34,140 34,910
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  34,750 34,900 34,150 34,150
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  35,050 35,630 34,500 34,630
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  35,500 35,630 35,050 35,630
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  35,850 35,950 35,500 35,630
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  35,900 36,000 35,500 35,790
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  36,400 36,440 35,900 35,910
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  35,600 36,450 35,050 36,040
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  35,950 35,950 35,050 35,050
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  36,500 36,600 35,510 35,510
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  36,100 36,550 36,060 36,060
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.