نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/12/21 تا 1400/1/22


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  19,235 19,420 18,995 19,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  19,350 19,600 19,000 19,420
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  19,155 19,600 18,100 19,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  19,025 19,380 18,890 19,350
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  18,875 19,280 17,505 19,250
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  19,660 20,280 18,835 19,090
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  19,660 19,900 19,000 19,900
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  19,665 19,900 19,000 19,900
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  19,690 19,940 19,000 19,900
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  19,640 20,090 18,950 19,940
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  19,640 19,840 19,000 19,840
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  19,335 19,870 18,990 19,840
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  19,215 19,800 18,585 19,570
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  19,095 19,800 19,000 19,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  19,205 19,800 19,000 19,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  19,360 19,800 19,000 19,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  19,515 19,800 19,000 19,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  19,495 19,800 19,000 19,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  19,495 19,800 19,000 19,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  19,520 19,800 19,000 19,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  19,645 19,800 19,000 19,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  19,320 19,940 18,800 19,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  19,325 19,570 18,800 19,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  19,140 20,335 18,500 19,520
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  19,220 19,430 18,800 19,430
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  19,330 19,520 18,800 19,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  19,180 19,610 18,420 19,510
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  19,215 19,280 18,500 19,240
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.