نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/4/16 تا 1401/5/16


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/14]  21,855 21,950 21,595 21,950
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/13]  21,765 22,000 21,580 21,950
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/12]  22,015 22,020 21,520 21,580
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/11]  22,320 22,320 21,920 22,020
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/10]  22,220 22,335 22,190 22,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/9]  22,325 22,325 22,200 22,200
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/8]  22,245 22,350 22,220 22,320
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/7]  22,235 22,400 22,080 22,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/6]  22,100 22,335 22,100 22,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/5]  22,170 22,250 22,080 22,160
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/4]  22,130 22,300 22,125 22,200
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/3]  22,165 22,190 22,050 22,150
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/2]  22,265 22,265 22,130 22,190
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/1]  22,145 22,300 21,910 22,190
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/31]  22,005 22,230 21,910 21,910
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/30]  21,980 22,020 21,835 21,910
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/29]  22,005 22,075 21,900 21,920
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/28]  21,945 22,020 21,820 21,960
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/27]  21,810 21,955 21,810 21,820
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/26]  21,820 21,870 21,650 21,820
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/25]  21,820 22,025 21,540 21,870
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/24]  21,580 21,820 21,540 21,540
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/23]  21,410 21,740 21,410 21,540
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/22]  21,275 21,480 21,275 21,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/21]  21,355 21,410 21,230 21,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/20]  21,635 21,735 21,240 21,330
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/19]  21,635 21,635 21,580 21,590
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/18]  21,685 21,690 21,360 21,590
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/17]  21,575 21,685 21,360 21,360
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.