نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/8/7 تا 1402/9/8


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  33,150 33,400 33,070 33,270
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  33,250 33,300 33,060 33,070
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  33,300 33,350 32,930 33,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  33,150 33,300 32,930 32,930
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  32,950 33,200 32,720 32,930
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  33,100 33,100 32,650 32,720
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  33,000 33,200 32,950 32,960
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  32,750 33,050 32,750 32,950
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  33,000 33,040 32,750 32,770
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  33,100 33,150 32,790 32,990
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  33,000 33,100 32,820 32,820
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  33,250 33,250 32,800 32,820
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  33,150 33,300 33,030 33,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  32,650 33,150 32,500 33,150
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  32,650 32,730 32,480 32,520
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  32,650 32,750 32,600 32,640
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  32,650 32,920 32,640 32,640
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  33,000 33,000 32,550 32,920
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  32,950 33,000 32,860 32,920
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  32,950 33,200 32,800 32,860
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  33,400 33,400 32,900 33,040
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  33,450 33,500 33,340 33,380
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  33,350 33,600 32,890 33,370
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  32,890 33,850 32,890 32,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  33,450 33,900 32,890 32,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  32,900 33,600 32,890 32,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  32,650 33,060 32,450 32,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  32,700 32,950 32,570 32,570
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  32,500 32,750 32,450 32,670
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.