نمودار تغییرات نرخ ارز ده درام ارمنستان در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش ده درام ارمنستان (AMD10)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  433 660 431 660
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  430 660 429 660
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  425 640 425 640
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  420 640 420 640
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  416 640 416 640
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  420 650 415 640
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  420 650 420 650
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  401 650 401 650
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  425 650 400 650
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  425 620 425 620
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  425 650 423 620
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  444 650 422 650
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  455 750 442 650
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  455 750 455 750
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  458 750 455 750
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  458 750 457 750
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  456 750 455 730
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  459 755 455 750
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  459 755 458 755
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  458 750 457 750
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  458 730 458 730
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  464 750 458 730
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  463 750 463 750
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  462 750 457 750
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  473 750 461 750
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  475 750 472 750
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  480 750 475 700
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  481 750 480 750
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.