نمودار تغییرات نرخ ارز افغانی در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش افغانی (AFN)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AFN نرخ افغانی در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  292 318 287 318
AFN نرخ افغانی در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  291 318 286 318
AFN نرخ افغانی در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  286 318 286 308
AFN نرخ افغانی در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  283 308 283 308
AFN نرخ افغانی در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  280 308 280 308
AFN نرخ افغانی در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  283 310 279 308
AFN نرخ افغانی در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  283 308 283 308
AFN نرخ افغانی در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  269 308 269 308
AFN نرخ افغانی در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  285 308 267 288
AFN نرخ افغانی در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  285 308 282 308
AFN نرخ افغانی در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  285 318 282 308
AFN نرخ افغانی در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  298 320 284 318
AFN نرخ افغانی در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  305 328 297 320
AFN نرخ افغانی در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  305 328 302 328
AFN نرخ افغانی در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  307 328 302 328
AFN نرخ افغانی در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  307 328 303 328
AFN نرخ افغانی در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  307 328 303 328
AFN نرخ افغانی در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  305 335 303 328
AFN نرخ افغانی در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  306 335 305 335
AFN نرخ افغانی در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  308 328 306 328
AFN نرخ افغانی در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  308 320 305 320
AFN نرخ افغانی در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  312 328 305 320
AFN نرخ افغانی در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  311 328 308 328
AFN نرخ افغانی در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  311 338 305 328
AFN نرخ افغانی در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  318 348 307 328
AFN نرخ افغانی در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  319 348 317 348
AFN نرخ افغانی در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  323 348 319 348
AFN نرخ افغانی در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  323 338 323 338
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.