نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 181 روز گذشته از 1402/6/9 تا 1402/12/9


تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  15,600 15,878 15,580 15,740
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  15,600 15,665 15,580 15,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  15,551 15,697 15,550 15,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  15,580 15,668 15,550 15,551
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  15,500 15,706 15,500 15,550
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  15,450 15,612 15,430 15,500
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  15,540 15,616 15,430 15,430
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  15,640 15,652 15,520 15,540
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  15,420 15,640 15,280 15,520
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  15,330 15,420 15,260 15,280
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  15,260 15,335 15,260 15,260
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  15,180 15,335 15,179 15,260
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  15,180 15,300 15,100 15,180
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  15,140 15,184 15,080 15,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  15,040 15,180 15,023 15,080
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  15,130 15,130 15,023 15,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  15,200 15,240 15,023 15,050
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  15,200 15,240 15,200 15,200
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  15,200 15,240 15,200 15,200
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  15,000 15,247 15,000 15,200
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  15,150 15,262 15,000 15,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  15,080 15,170 14,790 15,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  15,590 15,680 15,437 15,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  15,940 15,950 15,437 15,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  15,940 15,950 15,812 15,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  15,950 16,020 15,812 15,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  16,100 16,100 15,876 15,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  15,950 16,300 15,950 15,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  15,360 15,980 15,290 15,980
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  15,450 15,450 15,274 15,290
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  15,250 15,450 15,180 15,400
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  15,250 15,274 15,180 15,180
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  15,180 15,274 15,180 15,180
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  15,050 15,274 15,000 15,180
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  14,830 15,069 14,830 15,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  14,810 14,870 14,747 14,830
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  14,770 14,886 14,730 14,810
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  14,850 14,886 14,700 14,770
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  14,850 14,851 14,832 14,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  14,700 14,880 14,660 14,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  14,560 14,738 14,442 14,660
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  14,541 14,630 14,348 14,560
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  14,540 14,541 14,241 14,541
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  14,500 14,650 14,216 14,540
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  14,280 14,500 14,113 14,440
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  14,280 14,320 14,116 14,320
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  14,300 14,380 14,104 14,320
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  14,060 14,320 14,060 14,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  13,970 14,120 13,933 14,060
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  13,950 13,970 13,920 13,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  13,950 13,950 13,900 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  14,020 14,064 13,920 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  14,020 14,064 14,020 14,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  13,850 14,069 13,820 14,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  13,790 13,914 13,790 13,820
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  13,850 13,860 13,790 13,821
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  13,850 13,861 13,805 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  13,850 13,900 13,813 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  13,779 13,900 13,740 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  13,780 13,780 13,758 13,779
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  13,730 13,800 13,730 13,780
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  13,720 13,770 13,700 13,730
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  13,700 13,770 13,693 13,720
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  13,750 13,757 13,693 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  13,750 13,800 13,711 13,750
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  13,700 13,840 13,700 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  13,680 13,716 13,680 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  13,640 13,731 13,625 13,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  13,720 13,740 13,612 13,640
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  13,790 13,790 13,689 13,720
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  13,800 13,820 13,729 13,770
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  13,800 13,820 13,797 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  13,820 13,821 13,794 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  13,800 13,820 13,800 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  13,820 13,820 13,797 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  13,830 13,830 13,785 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  13,790 13,831 13,790 13,830
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  13,820 13,836 13,790 13,820
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  13,800 13,830 13,781 13,820
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  13,820 13,838 13,784 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  13,820 13,831 13,812 13,830
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  13,800 13,836 13,790 13,830
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  13,830 13,857 13,790 13,790
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  13,860 13,860 13,700 13,820
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  13,880 13,900 13,772 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  13,880 13,900 13,761 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  13,880 13,941 13,752 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  13,900 13,900 13,810 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  13,820 13,900 13,795 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  13,800 13,840 13,795 13,820
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  13,830 13,873 13,800 13,840
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  13,850 13,903 13,790 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  13,900 13,966 13,847 13,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  13,860 13,900 13,830 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  13,830 13,860 13,830 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  13,840 13,870 13,815 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  13,870 13,880 13,801 13,870
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  13,760 13,900 13,760 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  13,840 13,860 13,676 13,760
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  13,900 13,914 13,837 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  13,920 13,970 13,850 13,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  13,920 13,970 13,920 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  13,970 14,045 13,879 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  14,000 14,024 13,920 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  14,020 14,044 13,970 14,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  14,060 14,242 13,979 14,030
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  14,050 14,262 14,050 14,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  14,040 14,214 13,985 14,080
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  14,040 14,070 13,985 14,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  14,040 14,070 13,899 14,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  14,020 14,060 13,899 14,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  14,030 14,084 13,980 14,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  14,120 14,120 14,000 14,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  13,980 14,278 13,980 14,120
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  14,278 14,278 13,950 13,980
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  14,230 14,278 14,230 14,230
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  14,120 14,278 14,120 14,230
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  14,100 14,315 14,000 14,120
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  14,010 14,329 13,920 14,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  13,990 14,149 13,900 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  14,170 14,300 13,900 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  14,150 14,317 14,070 14,150
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  14,070 14,151 14,070 14,150
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  13,990 14,168 13,990 14,150
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  13,960 14,143 13,840 14,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  13,950 13,960 13,806 13,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  14,000 14,150 13,806 13,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  13,800 14,000 13,662 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  14,050 14,050 13,707 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  14,050 14,050 13,978 14,050
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  14,100 14,120 13,974 14,050
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  14,000 14,150 13,905 14,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  13,800 14,000 13,780 14,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  13,920 13,990 13,800 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  13,940 14,050 13,873 13,990
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  14,100 14,250 13,873 14,050
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  14,050 14,100 14,032 14,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  14,160 14,660 14,009 14,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  14,500 14,700 14,150 14,450
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  14,800 14,900 14,403 14,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  14,450 14,900 14,408 14,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  13,840 14,550 13,815 14,450
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  13,700 13,881 13,660 13,880
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  13,660 13,815 13,660 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  13,620 13,815 13,620 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  13,600 13,754 13,590 13,620
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  13,600 13,746 13,600 13,610
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  13,600 13,772 13,600 13,610
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  13,630 13,766 13,600 13,610
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  13,650 13,762 13,532 13,620
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/7]  13,650 13,760 13,630 13,640
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/6]  13,520 13,760 13,506 13,630
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/5]  13,570 13,699 13,520 13,520
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/4]  13,590 13,730 13,560 13,560
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/3]  13,550 13,739 13,550 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/2]  13,550 13,695 13,550 13,550
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  13,540 13,706 13,540 13,550
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  13,600 13,701 13,540 13,540
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  13,610 13,706 13,540 13,540
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  13,620 13,767 13,580 13,580
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  13,610 13,777 13,600 13,620
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  13,700 13,759 13,570 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  13,750 13,802 13,640 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  13,750 13,802 13,750 13,750
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  13,750 13,802 13,750 13,750
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  13,750 13,802 13,750 13,750
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  13,660 13,828 13,660 13,750
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  13,700 13,732 13,640 13,660
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  13,720 13,753 13,660 13,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  13,740 13,761 13,700 13,720
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  13,660 13,802 13,640 13,750
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  13,660 13,713 13,640 13,640
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  13,660 13,714 13,640 13,640
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  13,661 13,712 13,660 13,661
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  13,710 13,755 13,660 13,661
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  13,680 13,752 13,670 13,710
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  13,600 13,763 13,600 13,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  13,550 13,664 13,530 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  13,550 13,552 13,530 13,530
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  13,590 13,590 13,515 13,530
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.